Xin hỏi các add subdomain vao VPS


(member) #1

Xin chào,
Minh đang dùng CentOS, đã cci LEMP, xin được hướng dẫn add sub domain vào Host


(Luân Trần) #2

Add subdomain tương tự như add domain, bạn tạo thêm 1 vhost nữa nhé.