Lỗi không vào được phpmyadmin, file manager qua ip:port


(Nam) #1

Hiện tại mình đã đọc hết các bài lỗi mà không tìm được nguyên nhân cho lỗi của mình. Mình hiện đang dùng domain A là domain chính. domain B là domain phụ. trước khi mình chuyển domain A sang domain khác thì mọi thứ dùng ok. từ khi chuyển domain A sang vps khác thì mình không biết sửa file nginx như nào để vào phpmyadmin. Mong các bạn chỉ giúp.
File nginx A

server {
listen 443 ssl;
server_name www.A.com;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/A.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/A.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

rewrite ^(.*) https://A.com$1 permanent;
}
server {
listen 80;
server_name A.com www.A.com;
rewrite ^(.*) https://A.com$1 permanent;
}

server {
listen 443 ssl default_server;
	
# access_log off;
access_log /home/A.com/logs/access.log;
# error_log off;
	error_log /home/A.com/logs/error.log;

	root /home/A.com/public_html;
index index.php index.html index.htm;
	server_name A.com;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/A.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/A.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  # Improve HTTPS performance with session resumption
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_timeout 1d;

  # DH parameters
  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
  # Enable HSTS
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

	location / {
	try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

# Custom configuration
include /home/A.com/public_html/*.conf;

	location ~ \.php$ {
	fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  	include /etc/nginx/fastcgi_params;
  	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  	fastcgi_index index.php;
	fastcgi_connect_timeout 1000;
	fastcgi_send_timeout 1000;
	fastcgi_read_timeout 1000;
	fastcgi_buffer_size 256k;
	fastcgi_buffers 4 256k;
	fastcgi_busy_buffers_size 256k;
	fastcgi_temp_file_write_size 256k;
	fastcgi_intercept_errors on;
  	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/A.com/public_html$fastcgi_script_name;
	}
location /nginx_status {
	stub_status on;
	access_log  off;
      allow 127.0.0.1;
      deny all;
}
location /php_status {
	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
	fastcgi_index index.php;
	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/A.com/public_html$fastcgi_script_name;
	include /etc/nginx/fastcgi_params;
      allow 127.0.0.1;
      deny all;
	}
# Disable .htaccess and other hidden files
location ~ /\.(?!well-known).* {
	deny all;
	access_log off;
	log_not_found off;
}
  location = /favicon.ico {
      log_not_found off;
      access_log off;
  }
  location = /robots.txt {
      allow all;
      log_not_found off;
      access_log off;
  }
location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
    gzip_static off;
	add_header Pragma public;
	add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
	access_log off;
	expires 30d;
	break;
  }

  location ~* \.(txt|js|css)$ {
    add_header Pragma public;
	add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
	access_log off;
	expires 30d;
	break;
  }
}

server {
listen 2020 ssl;

access_log    off;
log_not_found   off;
error_log /home/A.com/logs/nginx_error.log;

	root /home/A.com/private_html;
index index.php index.html index.htm;
	server_name A.com;

  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/A.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/A.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /home/A.com/private_html/hocvps/.htpasswd;

 	location / {
	autoindex on;
	try_files $uri $uri/ /index.php;
}

	location ~ \.php$ {
	fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  	include /etc/nginx/fastcgi_params;
  	include /etc/nginx/fastcgi_params;
  	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  	fastcgi_index index.php;
	fastcgi_connect_timeout 1000;
	fastcgi_send_timeout 1000;
	fastcgi_read_timeout 1000;
	fastcgi_buffer_size 256k;
	fastcgi_buffers 4 256k;
	fastcgi_busy_buffers_size 256k;
	fastcgi_temp_file_write_size 256k;
	fastcgi_intercept_errors on;
  	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/A.com/private_html$fastcgi_script_name;
	}

location ~ /\. {
	deny all;
}

}

file nginx domain B

server {
listen 443 ssl;
server_name www.B.com;
# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/B.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key 
/etc/letsencrypt/live/B.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
rewrite ^(.*) https://B.com$1 permanent;
}
server {
listen 80;
server_name B.com www.B.com;
rewrite ^(.*) https://B.com$1 permanent;
}
server {
listen 443 ssl;
	
# access_log off;
access_log /home/B.com/logs/access.log;
# error_log off;
	error_log /home/B.com/logs/error.log;

	root /home/B.com/public_html;
index index.php index.html index.htm;
	server_name B.com;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/B.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key 
/etc/letsencrypt/live/B.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
  # Improve HTTPS performance with session resumption
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_timeout 1d;
  # DH parameters
  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
  # Enable HSTS
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

	location / {
	try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

# Custom configuration
include /home/B.com/public_html/*.conf;

	location ~ \.php$ {
	fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  	include /etc/nginx/fastcgi_params;
  	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  	fastcgi_index index.php;
	fastcgi_connect_timeout 1000;
	fastcgi_send_timeout 1000;
	fastcgi_read_timeout 1000;
	fastcgi_buffer_size 256k;
	fastcgi_buffers 4 256k;
	fastcgi_busy_buffers_size 256k;
	fastcgi_temp_file_write_size 256k;
	fastcgi_intercept_errors on;
  	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME 
/home/B.com/public_html$fastcgi_script_name;
	}
location /nginx_status {
	stub_status on;
	access_log off;
      allow 127.0.0.1;
      deny all;
}
location /php_status {
	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
	fastcgi_index index.php;
	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME 
/home/B.com/public_html$fastcgi_script_name;
	include /etc/nginx/fastcgi_params;
      allow 127.0.0.1;
      deny all;
	}
# Disable .htaccess and other hidden files
location ~ /\.(?!well-known).* {
	deny all;
	access_log off;
	log_not_found off;
}
  location = /favicon.ico {
      log_not_found off;
      access_log off;
  }
  location = /robots.txt {
      allow all;
      log_not_found off;
      access_log off;
  }
location ~* 
\.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ 
{
    gzip_static off;
	add_header Pragma public;
	add_header Cache-Control "public, must-revalidate, 
proxy-revalidate";
	access_log off;
	expires 30d;
	break;
  }
  location ~* \.(txt|js|css)$ {
    add_header Pragma public;
	add_header Cache-Control "public, must-revalidate, 
proxy-revalidate";
	access_log off;
	expires 30d;
	break;
  }
}

(duy) #2

mấy chổ này thay thế đúng chưa


(Nam) #3

là như nào đó bác. bác có thể chỉnh lại file nginx B để e vào được phpadmin với. e thử chỉnh đủ kiểu mà vẫn error