How to: You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enable it


(Quang Linh) #1

Mình đã dùng lệnh: # yum install php-imagick để cài nhưng không được.
Rồi check bằng # yum list installed | grep php thì như này:
oniguruma5php.x86_64 6.9.5+rev1-2.el7.remi @remi
php-bcmath.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-cli.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-common.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-fpm.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-gd.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-intl.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-json.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-mbstring.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-mysqlnd.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-opcache.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-pdo.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73
php-pecl-imagick.x86_64 3.4.4-10.el7.remi.7.3 @remi-php73
php-pecl-mcrypt.x86_64 1.0.3-1.el7.remi.7.3 @remi-php73
php-pecl-zip.x86_64 1.19.0-1.el7.remi.7.3 @remi-php73
php-xml.x86_64 7.3.24-1.el7.remi @remi-php73

Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn.