Xin hướng dẫn về Subdomain, Parked domain và Phpadmin port sau khi cài SSL


(Kieen) #1

Trước tiên xin cảm ơn các anh đã hướng dẫn cài đặt SSL trên họcVPS, Em đã cài đặt thành công cho trang của em, nhưng bị gặp vẫn đề là khi truy cập các Subdomain, parked domain, phpadmin bị báo lỗi như sau (kể cả đối với submain trỏ đến Ip khác với domain chính):

Không thể truy cập trang web này

đã từ chối kết nối.

ERR_CONNECTION_REFUSED

đây là file …conf . Xin cảm ơn các anh.

server {
      listen  80;
      server_name abc.org;
      return 301 https://abc.org$request_uri;
}
server {
	  listen 443 ssl;
  	access_log off;
  	# access_log  /home/abc.org/logs/access_log;
  	error_log off;
  	# error_log /home/abc.org/logs/error.log;	
  	add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
		add_header X-Content-Type-Options nosniff;
		add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
		root /home/abc.org/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
 	index index.php index.html index.htm;
  	server_name abc.org park1.us park2.net;
# SSL
ssl on;
ssl_certificate /etc/ssl/ssl-bundle.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/abc_org_key.txt;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4";
ssl_prefer_server_ciphers on;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;";
ssl_stapling on;
#///////////////////////////////////////////////////////
# Ban chi co the chon 1 trong 4 rule AAA, BBB, CCC hoac DDD
# Ban nen comment cac rule khong su dung thay vi xoa chung vi neu ban su dung wordpress blog 
# Cac dong nay can thiet cho cac chuc nang trong Wordpress Blog Tools cua VPSSIM
# Thuat ngu:
# Comment - Them dau # vao truoc
# Uncomment - Bo dau # o truoc cau.
#///////////////////////////////////////////////////////


#Chay tat ca cac website (Wordpress, Xenforo, Joomla, Phpbb .... ). neu ban su dung rule cua ban,comment dong duoi (them dau # vao truoc) (AAA)
include /etc/nginx/conf/all.conf;

#Neu ban su dung rule cua minh, comment rule o tren. Sau do uncoment (bo dau # ba dong duoi) sau do them rule vao giua. (BBB)
#location / {
#Uncomment 3 dong nay, sau do cho rule cua ban vao day!
#}

# Rule cho wordpress + Plugin wp super cache. Neu ban su dung wordpress va wp super cache, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (CCC)
#include /etc/nginx/conf/supercache.conf; 

# Rule cho wordpress + Plugin W3 Total Cache. Neu ban su dung wordpress va W3 Total, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (DDD)
#include /etc/nginx/conf/w3totalcache.conf; 

# Confif Cache Static Files
include /etc/nginx/conf/staticfiles.conf; 

#Tang bao mat security, chong sql injection ....(uncoment neu ban muon su dung). Boi vi mot so code website khong su dung duoc voi rule nay, nen mac dinh VPSSIM de tat.
#Khong duoc xoa dong duoi, neu xoa VPSSIM se khong hoat dong !
#include /etc/nginx/conf/block.conf;

# Error Page
#error_page 403 /errorpage_html/403.html;
#error_page 404 /errorpage_html/404.html;
#error_page 405 /errorpage_html/405.html;
#error_page 502 /errorpage_html/502.html;
#error_page 503 /errorpage_html/503.html;
#error_page 504 /errorpage_html/504.html;
#location ^~ /errorpage_html/ {
#  internal;
#  root /home/abc.org;
#  access_log       off;
#}
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/abc.org/public_html$fastcgi_script_name;
  	}

#include /etc/nginx/conf/phpstatus.conf;
include /etc/nginx/conf/drop.conf;

  }

Trang của em chạy Wordpress.