Đổi quyền sang root cho sub user


(Phúc) #1

cái VPs cua mình khi mua bên OVH nó gửi user là centos và pass, không gửi root và pass, mỗi lần đng nhập mà qua centos thì các quyền chỉnh sửa lại phải paân quyền từng file rất mất công, có cách nào để mình đăng nhập với tư cách là root không bạn? lần trước thì họ gửi root mà h toàn gửi centos


(dao_tran) #2

bạn dùng su root, hoặc sudo -s thử xem