Sử dụng script của hocvps với lightsail amazon


(cocooked02) #1

Mình có sử dụng script của hocvps để tạo 1 con server ftp chỉ để host statics (hình, text, video) trên vulr và digital ocean. Nhưng lần này sử dụng cho lightsail (vì phải sử dụng qua ssh với file SSH pem) nên khi chạy script xong thì không kết nối với vps đc nữa.
Có ai gặp trường hợp như mình không.
Mình cũng thử tự config ngnix nhưng cũng không chạy đc :frowning: