Không vào được PhpMyadmin


#1

Mình có tìm các chủ đề liên quan nhưng chưa giải quyết được. Mình vào phpmyadmin bằng ip và domain chính đều không được.

  1. Domain chính cài hocvps không xài ssl.
  2. Có xài ssl cho các domain phụ.

Xin cảm ơn. !


(duy) #2

bạn liên hệ skype mình kiểm tra thử :grinning: