Lỗi mod_rewrite dòng hoạt động dòng không


(thinh dang) #1

Tình hình là em có cái forum còi làm từ 2014 hoạt động đến khoảng 2018 thì em đóng cửa vì nhiều lý do cá nhân và công việc. Hôm nọ em có mang ra xài lại thì em setup cả trên VPS và hosting đều lỗi y như nhau. Em chắc chắn bộ CODE của em không lỗi vì nó hoạt động ổn định cả trên VPS và hosting suốt 4 năm liền, em backup lại giờ up lên nội dung vẫn thế nhưng lỗi mod_rewrite. Em không nhầm 1 số dòng mod_rewrite đang không hoạt động, vì link gốc vẫn tốt.
Các bác xem hộ em nhé.
Nội dung rule file domain.conf
#///////////////////////////////////////////////////////
# nginx configuration
index index.php;
location /forum {
rewrite ^/forum/tags=(.)$ /forum/search.php?search=$1 last;
rewrite ^/forum/tags/(.
)$ /forum/search.php?search=$1 last;
rewrite ^/forum/(.)_([0-9]+)_trang-([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&trang=$3 last;
rewrite ^/forum/(.
)-([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2 last;
rewrite ^/forum/(.)-([0-9]+)-p([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.
)-p([0-9]+).html$ /forum/index.php?act=post&id=$2 last;
rewrite ^/forum/(.)-([0-9]+)-s([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&start=$3 last;
rewrite ^/forum/(.
)-([0-9]+)-clip-p([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.)-([0-9]+)-trang-([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$1&trang=$2 last;
rewrite ^/forum/(.
)-trang([0-9]+).html$ /forum/index.php?act=post&id=$1 last;
rewrite ^/forum/(.)_([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2 last;
rewrite ^/forum/(.
)_([0-9]+)p([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.*)
([0-9]+)trang([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.)_trang([0-9]+).html$ /forum/index.php?act=post&id=$2 last;
rewrite ^/forum/(.
)p([0-9]+).html$ /forum/index.php?act=post&id=$2 last;
rewrite ^/forum/(.*)
([0-9]+)s([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&start=$3 last;
rewrite ^/forum/(.*)
([0-9]+)clip_p([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.*)
([0-9]+)p([0-9]+).kely$ /forum/index.php?id=$2&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.*)
([0-9]+)s([0-9]+).kely$ /forum/index.php?id=$2&start=$3 last;
rewrite ^/forum/(.*)
([0-9]+)clip_p([0-9]+).kely$ /forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 last;
rewrite ^/forum/(.)-post([0-9]+).html$ /forum/index.php?act=post&id=$2 last;
}
location /tag {
rewrite ^/tag/(.
)$ /forum/search.php?t=1&search=$1 last;
}
location /tags {
rewrite ^/tags/(.)$ /forum/search.php?search=$1 last;
rewrite ^/tags/(.
)$ /forum/search.php?search=$1;
rewrite ^/tags-([0-9]+)$ /forum/tags.php?p=$1;
}
location /p {
rewrite ^/p([0-9]+)
([0-9]+)
(.)$ /bt_mod/category.php?url=$3&id=$2&p=$1;
}
location /chuyenmuc {
rewrite ^/chuyenmuc/([0-9]
)/trang/([0-9]) /forum/index.php?id=$1&page=$2;
rewrite ^/chuyenmuc/([0-9]
) /forum/index.php?id=$1;
}
location /baiviet {
rewrite ^/baiviet/([0-9]) /forum/index.php?id=$1;
rewrite ^/baiviet/(.
)-([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2 last;
rewrite ^/baiviet/(.)([0-9]+)-trang-([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&trang=$3 last;
}
location /full {
rewrite ^/full/([0-9]
) /forum/index.php?id=$1;
rewrite ^/full/(.*)/([0-9]+)/trang-([0-9]+)$ /forum/index.php?id=$1&page=$2 last;
}
#///////////////////////////////////////////////////////

Nội dung file htaccess

ErrorDocument 402 /404.php
ErrorDocument 403 /404.php
ErrorDocument 404 /404.php
ErrorDocument 500 /404.php
DirectoryIndex index.php

RemoveHandler .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .py
AddType application/x-httpd-php-source .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .py

AddDefaultCharset UTF-8

ExpiresActive On ExpiresDefault A1209600 ExpiresActive Off

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE
RewriteCond %{HTTP:range} !(^bytes=[^,]+(,[^,]+){0,4}$|^$)
RewriteRule .* - [F]

RewriteRule ^forum/tags=(.)$ forum/search.php?search=$1 [L]
RewriteRule ^forum/tags/(.
)$ forum/search.php?search=$1 [L]
RewriteRule ^forum/(.)_([0-9]+)_trang-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&trang=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.
)-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/(.)-([0-9]+)-p([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.
)-p([0-9]+).html$ forum/index.php?act=post&id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/(.)-([0-9]+)-s([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.
)-([0-9]+)-clip-p([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.)-([0-9]+)-trang-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.
)-trang([0-9]+).html$ forum/index.php?act=post&id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/(.)_([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/(.
)_([0-9]+)p([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)
([0-9]+)_trang([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.)_trang([0-9]+).html$ forum/index.php?act=post&id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/(.
)p([0-9]+).html$ forum/index.php?act=post&id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)
([0-9]+)s([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)
([0-9]+)clip_p([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)
([0-9]+)p([0-9]+).kely$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)
([0-9]+)s([0-9]+).kely$ forum/index.php?id=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)
([0-9]+)_clip_p([0-9]+).kely$ forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)-post([0-9]+).html$ forum/index.php?act=post&id=$2 [L]

RewriteRule ^tag/(.*)$ /forum/search.php?t=1&search=$1 [L]

RewriteRule ^tags/(.)$ forum/search.php?search=$1 [L]
RewriteRule ^tags/(.
)$ forum/search.php?search=$1 [L]
RewriteRule ^tags-([0-9]+)$ forum/tags.php?p=$1 [L]

RewriteRule ^p([0-9]+)([0-9]+)(.*)$ bt_mod/category.php?url=$3&id=$2&p=$1 [L]

RewriteRule ^chuyenmuc/([0-9])/trang/([0-9]) forum/index.php?id=$1&page=$2 [L]
RewriteRule ^chuyenmuc/([0-9]*) forum/index.php?id=$1 [L]

RewriteRule ^baiviet/([0-9]) forum/index.php?id=$1 [L]
RewriteRule ^baiviet/(.
)-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2 [L]
RewriteRule ^baiviet/(.*)([0-9]+)-trang-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&trang=$3 [L]

RewriteRule ^full/([0-9]) forum/index.php?id=$1 [L]
RewriteRule ^full/(.
)/([0-9]+)/trang-([0-9]+)$ forum/index.php?id=$1&page=$2 [L]

php – BEGIN cPanel-generated handler, do not edit

Set the “alt-php56” package as the default “PHP” programming language.

AddHandler application/x-httpd-alt-php56 .php .php5 .phtml # php -- END cPanel-generated handler, do not edit

(thinh dang) #2

Các bác xem hộ em link này thì hoạt động http://fr.dt16.net/forum/topic-thanh-vien-gui-yeu-cau-xin-upload-va-post-bai-6668.html tương đương link gốc http://fr.dt16.net/forum/index.php?id=6668
RULE: RewriteRule ^forum/(. )-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2 [L]
Nhưng link này http://fr.dt16.net/forum/topic-thanh-vien-gui-yeu-cau-xin-upload-va-post-bai-6668-trang-2.html thì không chạy mặc dù link gốc http://fr.dt16.net/forum/index.php?id=6668&page=2 vẫn chạy phà phà
Rule: RewriteRule ^forum/(.*)-([0-9]+)-trang-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]
Em ko hiểu sai ở đâu nữa. Trước đó là code này up lên cái chạy ngay, giờ thì trên host hay vps đều lỗi như nhau.


(thinh dang) #3

À Có 1 điều là bộ code này chỉ chạy được từ PHP 5.4 đến 5.6 cao hơn hay thấp hơn đều lỗi 500 hết nha các bác, ko hiểu mới đây LINUX có nâng cấp gì không mà bị như vậy. VPS thì em chạy trên nền tảng HOCVPS máy chủ Digitalocean. mariaDB 10.0 PHP 5.6… host thì xài của tinohost bản php 5.6