Bị delay 1 phút khi dùng proxy pass của nginx cho nodejs


(do thanh dat) #1

Minh kiểm tra thì thấy tình trạng thế này.
Nếu mình mở port và truy cập api trực tiếp trên port thì bình thường.
Nhưng mình dùng proxy pass để trỏ domain vào port thi bị lỗi cứ 4 request là phải đợi 1 phút mới call tiếp 4 request nữa.
file cấu hình của mình
server {
listen 80;
server_name apiadmin.citiship.net www.apiadmin.citiship.net;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 443 ssl;
server_name apiadmin.citiship.net www.apiadmin.citiship.net;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/apiadmin.citiship.net/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/apiadmin.citiship.net/privkey.pem;

  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';
  location / {
      proxy_pass  http://localhost:9081;

      proxy_redirect off;
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection 'upgrade';
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_cache_bypass $http_upgrade;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 					proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 					proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
 					proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
  }

}