Cập nhật MariaDB cho HocVPS Script bị lỗi


(Nhung) #1

Em có thực hiện cập nhật MariaDB, nhưng bị lỗi như trong ảnh. Ai giúp em khắc phục với ạ


(BACH NGUYEN) #2

Bạn vào đường dẫn sau /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
Dùng lệnh bên dưới để cập nhật source cho Maria
nano MaraDB.repo

MariaDB 10.5 CentOS repository list - created 2020-07-03 11:08 UTC

http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
END
Ctrl + O - Enter
Ctrl + X

yum -y update