Mã Cipher trong SSL let's encrypt cho vps là gì?


(alvissqn) #1

Em cài cái ssl let’s encrypt nhiều lần mà vẫn không hiểu mã này lấy ở đâu. Mong mọi người hướng dẫn giải thích giúp em với ạ.

ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;