Cấu hình sử dụng ảnh Webp trên hocvps


(nhathuy) #1

Xin chào mọi người mình có sử dụng plugin Imagify để tối ưu ảnh và sử dụng định dạng ảnh webp. Em gặp 1 vấn đề là đến bước cấu hình rewrite thì không biết nhập cấu hình vào file nào.
Em đang làm theo hướng dẫn tại link này: https://imagify.io/documentation/my-images-are-broken/
Họ nói là thêm đoạn cấu hình này vào nginx.conf nhưng em thêm vào thì web lỗi 501 luôn.

location ~* ^(/.+)\.(jpg|jpeg|jpe|png|gif)$ {
  add_header Vary Accept;

  if ($http_accept ~* "webp"){
    set $imwebp A;
  }
  if (-f $request_filename.webp) {
    set $imwebp "${imwebp}B";
  }
  if ($imwebp = AB) {
    rewrite ^(.*) $1.webp;
  }
}

(Việt Phương) #2

Như này là thêm vào nginx của domain. Bạn xóa phần đã thêm, và thêm vào Nginx Conf của domain ý
Bên trong /etc/nginx/conf.d
Thêm vào phần mà thấy tương tương tự đó


(nhathuy) #3

Mình đã thêm vào đúng file conf của domain trong /etc/nginx/conf.d. Thay thế đoạn:

location ~* \.(jpe|3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
		gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

Bằng đoạn:

location ~* \.(jpe|3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
      add_header Vary Accept;

	  if ($http_accept ~* "webp"){
		set $imwebp A;
	  }
	  if (-f $request_filename.webp) {
		set $imwebp "${imwebp}B";
	  }
	  if ($imwebp = AB) {
		rewrite ^(.*) $1.webp final;
	  }
		gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

Nhưng vẫn bị lỗi 501.


(Việt Phương) #4

Đoạn ý là đúng rồi đó
Còn lỗi tại sao vẫn 501 chắc bạn phải kiểm tra thêm, mình không rõ lắm