Lỗi logon attempt failed trên VPS


(phuc) #1

loi
em vừa tạo cái vps trên google cloud. Lần đăng nhập đầu tiên thì gặp lỗi này. Làm sao để sửa ạ