Cho em hỏi fix sao ạ


(Nguyen123) #1


(Việt Phương) #2

Khi bật Remote Settings ở trong VPS bạn bật ở giới hạn cơ bản thôi


Đừng chọn phần Network Level Authentication