Xin hướng dẫn cài đặt varnish cho VPS 6.10


(stephen) #1

Hi mọi người, mình đang cài đặt Varnish cho VPS contabo trên Centos 6.10 - DA 1.5.1 - PHP 7.3 - Nginx:webserver.

Cái config Nginx nó khác so với các hướng dẫn đang có trên Online, đã thay đổi tùy biến nhưng vẫn không change được default port của nginx là 80.

Thêm Block server vào nginx-default.conf thì nó chỉ hiện 0.0.0.0:8080 chứ 127.0.0.1:80 < vẫn 80.


(duy) #2

bạn tìm kiếm xem còn tập tin nào cấu hình bắt nginx lắng nghe ở 127.0.0.1