ACE cho em xin link Windows Server 2012 R2 Để cài ISO Vultr


(Quyết Thắng) #1

Xin chào tất cả :ACE
ACE cho em xin link Windows Server 2012 R2 Để cài VPS ISO Vultr
Em cám ơn ạ


(Việt Phương) #2

https://hocvps.com/windows-iso-vultr/
Gửi bạn