Lỗi bật Nginx khi xóa domain chính


(Hoàng Thanh Tân) #1
● nginx.service - nginx - high performance web server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-02-27 10:58:19 +07; 2min 39s ago
     Docs: http://nginx.org/en/docs/
  Process: 1878 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)

Feb 27 10:58:19 vps1 systemd[1]: Starting nginx - high performance web server...
Feb 27 10:58:19 vps1 nginx[1878]: nginx: [emerg] open() "/home/5chau.pro/logs/access.log" fai...ory)
Feb 27 10:58:19 vps1 systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Feb 27 10:58:19 vps1 systemd[1]: Failed to start nginx - high performance web server.
Feb 27 10:58:19 vps1 systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Feb 27 10:58:19 vps1 systemd[1]: nginx.service failed.

Mình bị lỗi khởi động nginx khi xóa nhầm domain chính ad giúp mình với


(duy) #2

bạn liên hệ mình kiểm tra cho


(Việt Phương) #3

Bạn cần tạo lại toàn bộ log của domain chính, vì thư mục domain chính không thể xóa