Lỗi cài đặt PaidSSL trên vpssim


(Phạm Minh Phúc) #1

Mình đang sử dụng Vpssim và cài đặt SSL theo hướng dẫn : https://vpssim.vn/4606-huong-dan-su-dung-chuc-nang-cai-dat-ssl-paidssl-ssl-tra-phi-cua-vpssim.html
Hoàn thiện các bước và mình kiểm tra bị lỗi này:
[root@server ~]# nginx -t nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey("/etc/nginx/paidssl/gence.vn/gence.vn.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch) nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Lỗi luôn cả nginx :frowning:


(duy) #2

bạn khai báo khóa riêng sai với khóa của nhà cung cấp, liên hệ mình nếu cần giúp


(Việt Phương) #3

Sai key.
Check lại key và cert đi bạn