Mình đang sử cloudflare nhưng thời gian tải anh lâu hơn trỏ trực tiếp tới ip?


(Kha Pham Minh) #1

Mọi truy xuất đến server tại Việt Nam điều chậm và ngẽn.
Ví dụ như mình gửi 1 request bị pending thì các request sau phải chờ đợi trong khi mình thử truy cập trực tiếp ip của vps thì mọi request điều nhanh và bình thường. Vậy bây giờ mình có nên sử dụng cloudflare tiếp tục hay không?
Bên trái là trực tiếp không qua cloudflare còn bên phải đã bật cloudflare tuy là thời gian load trang nhanh hơn nhưng khi gửi request bằng ajax lên rồi nó trả về chậm rất nhiều