define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true);


(tuan) #1

define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true); define(‘DISALLOW_FILE_MODS’, true);
vào thì bị lỗi như vậy ae chỉ giúp mình với