Lỗi khi cài đặt hocvps trên server Vultr


(Joseph MD) #1

Khi mình chạy lệnh cài đặt trên VPS Vultr thì nó tạo ra lỗi như này:
> [root@joseph ~]# curl -sO https://hocvps.com/install && bash install wordpress
> install: line 1: syntax error near unexpected token newline' > install: line 1:

Admin có thể coi giúp giùm mình được không? Mình cảm ơn ạ!