Lỗi không khởi động được nginx sau khi reset VPS


(Thái) #1

[root@vultr home]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - nginx - high performance web server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2019-11-17 09:50:54 +07; 1min 18s ago
Docs: http://nginx.org/en/docs/
Process: 3832 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)

Nov 17 09:50:54 vultr.guest systemd[1]: Starting nginx - high performance web server…
Nov 17 09:50:54 vultr.guest nginx[3832]: nginx: [emerg] “resolver” directive is duplicate in /…122
Nov 17 09:50:54 vultr.guest nginx[3832]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Nov 17 09:50:54 vultr.guest systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Nov 17 09:50:54 vultr.guest systemd[1]: Failed to start nginx - high performance web server.
Nov 17 09:50:54 vultr.guest systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Nov 17 09:50:54 vultr.guest systemd[1]: nginx.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Mình khởi động lại vps vultr thì bị lỗi như thế này. Bác nào giúp với ạ


(duy) #2

bạn pm mình xem, lỗi nó hiện ở dòng đó đó bạn vào kiểm tra


(Lê Văn Thuấn) #3

Mình cũng bị lỗi tương tự như vậy, ai đó giúp mình với ạ


(Việt Phương) #4

Cho mình kết quả của nginx -t


(Lê Văn Thuấn) #5

Mình đã domain mới + database mới và đã hết lỗi :smiley: