Không khởi động được Nginx


(Chuong Le) #1

Mình đang chạy HocVPS trên 3 OpenVZ VPS của HostUS. Hiện tại có 2 servers bị lỗi như sau: https://pastebin.com/kb66Pkcg

Mình đã thử rebuild 1 server rồi cài lại HocVPS nhưng vẫn bị lỗi như vậy. Nhờ mọi người hỗ trợ giúp ạ. Thank you!


(duy) #2

bạn pm mình xem thử


(Chuong Le) #5

Mình đã được bạn @duy1313 hỗ trợ fix lỗi. Cảm ơn bạn nhiều!

Bạn hướng dẫn mình thay đổi đường dẫn của PID file thì Nginx đã hoạt động lại:
nano /etc/nginx/nginx.conf
pid /run/nginx.pid;

nano /usr/lib/systemd/system/nginx.service
PIDFile=/run/nginx.pid

systemctl daemon-reload
systemctl restart nginx