Set up ssl cho Nginx bị lỗi domain


(bin bon) #1

Mình đã cài vps theo hướng dẫn này : https://hocvps.com/cai-dat-lets-encrypt
nhưng sau khi cài xong thì domain mình không chạy được https và ra trang 404.
Đây là file config của mình
https://pastebin.com/DmamYeLQ
Trước khi cài thì mình chạy dc domain không ssl.
Sau khi cài xong thì ra trang 404.


(duy) #2

cấu hình hơi bị lung tung, bạn nên coi lại

listen 443 ssl;

Phần này sao ko có server name