Đổi port phpmyadmin


(minhvu) #1

xin hướng dẫn cách đổi port phpmyadmin sau khi cài LAMP, mặc định đang chạy port 80