Em bị lỗi cấp phát ssl mọi người giúp em với


(Nguyen Duong) #1

EM gặp thông báo lỗi như này.
"Cannot issue SSL. Error message: 0,283 Failed to obtain SSL for domain. [issueSSLForDomain]"
xem file log thì thông báo:
[03-23-39-Thu-Aug-2019] Failed to obtain SSL for: thangnhomrut.net and: www.thangnhomrut.net
[03-23-39-Thu-Aug-2019] Trying to obtain SSL for: thangnhomrut.net
[03-23-41-Thu-Aug-2019] Failed to obtain SSL, issuing self-signed SSL for: thangnhomrut.net


(duy) #2

bạn liên hệ mình check cho, log bạn đưa ko thấy có thông tin gì cả