SSL sub.domain.com tự động redirect sang domain khác


(Bang) #1
  1. Tên miền chính trỏ về VPS khác

  2. Tên miền phụ trỏ về VPS vultr tên là ticket.panpic.vn

Nhờ các bác chỉ cách khắc phục ?
Thanks & Regards


(duy) #2

bạn cấu hình cho host đó lắng nghe ở port 443 chưa, pm skype mình check cho