Hỏi về thời gian cache ảnh ở cloudflare?


(Hoàng Huy) #1

Mọi người ở đây ai từng dùng cloudflare rồi thì cho mình hỏi vài điều.
Tần suất truy cập như thế nào thì ảnh của mình mới được cache 30 ngày tại cloudflare?
Đối với ảnh mà không thường xuyên có truy cập thì sau bao lâu sẽ mất cache? Và nếu là ảnh có kích thước nhỏ (dưới 20kb) thì sẽ được cache lâu hơn đúng không?


#2

Kích thước tệp không ảnh hưởng đến thời hạn lưu (không quá 512MB)


Ví dụ bạn dùng cấu hình mặc định như hình để cache 30 phút thì tệp cache trong 30 phút
Bạn muốn lưu cache lâu vài tháng, năm có thể dùng Page Rules bật Origin Cache Control, khi bật cloudflare sẽ xử lý dựa trên response từ server
Trên server bạn phải thêm cache-control vào header response, max-age - thời gian cache trên trình duyệt, s-maxage thời gian cloudflare lưu cache