Add thêm ip cho VPS Vultr


(Trung Nguyen) #1

mình có 1 vps vultr, dùng 2 domain khác nhau với hocvps script, mình muốn add ip dùng riêng với nhau thì cấu hình như, ai biết chỉ e với


(duy) #2

add ip đó vào vps rồi chắc chắn rằng nginx đang lắng nghe ở 0.0.0.0 là được rồi


(Trung Nguyen) #3

là ntn bạn, mình muốn cấu hình site thứ 2 trên cùng vps cái ip đó thì phải làm ntn


(duy) #4

bạn add ip vào vps trước chưa đã? ping ip đó có được trả lời ko


(Việt Phương) #5
  1. Bạn thêm IP vào VPS. Với các nhà cung cấp VPS khác nhau thì cách thêm sẽ khác nhau
    Tham khảo https://hocvps.com/su-dung-vps-voi-nhieu-ip/
  2. Bạn trỏ domain con về ip mới