Quá nhiều login attempts vào VPS, là lỗi hay sao ạ?


(Steven Phan) #1


Mình đăng nhập Bitvise nó hiện ra quá trời login attempts, như vậy là sao ạ, lỗi hay bị gì ạ?


(duy) #2

đổi port ssh đi


(Việt Phương) #3

Đang bị dò pass SSH rồi. Bạn đổi port SSH
Ngoài ra có dùng công cụ gì để chặn login sai không


(Steven Phan) #4

Mình không rõ nữa, không có công cụ gì chặn login sai cả!


(Việt Phương) #5

Không có gì chặn thì bạn sống chung với lũ thôi :rofl: