Mình reset lại vps thì không vào được web dùng vps của Z.com


(BaAnh) #1

Mình dùng vps của z.com có cài hocvps, mình vào pannel của Z khởi động lại và web không truy cập được dùng lệnh start nginx thì báo :
systemctl start nginx.service
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.


(dao_tran) #2

bạn chạy systemctl status nginx.servicejournalctl -xe để thấy được lỗi là gì


(BaAnh) #3

systemctl status nginx.service
● nginx.service - nginx - high performance web server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-06-03 21:12:44 +07; 4min 2s ago
Docs: http://nginx.org/en/docs/
Process: 4505 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)

Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 systemd[1]: Starting nginx - high performance web server…
Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 nginx[4505]: nginx: [emerg] no “ssl_certificate” is defined for the "listen … ssl…onf:2
Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 systemd[1]: Failed to start nginx - high performance web server.
Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 systemd[1]: nginx.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.


(Việt Phương) #4

Bạn chạy 2 câu lệnh sau để check
nginx -t
systemctl status nginx -l
Mình đoán là ở cấu hình Nginx Domain phần ssl_certificate. Bạn post cả cấu hình Nginx Conf của domain lên cho dễ tư vấn
Jun 03 21:12:44 150-95-109-76 nginx[4505]: nginx: [emerg] no “ssl_certificate” is defined for the "listen … ssl…onf:2


(BaAnh) #5

thanks bác đã nhiệt tình trợ giúp ạ