Không biết lỗi ở đâu nữa


(Anh) #1

Mình đã Upda mã nguồn wỏdpress ở localhost lên VPS Centos, đã import sql kết nối cấu hình chuẩn mà nó vẫn không truy cập được là sao nhỉ?
beautifulhousedecor.com