Trang web bị lỗi 502 nginx, kiểm tra MYSQL chiếm CPU tới 200%,cài học VPS với Wordpress thôi


(Steven Phan) #1

Trang web bị lỗi 502 nginx, kiểm tra MYSQL chiếm CPU tới 200%,cài học VPS với Wordpress thôi mà sao MySQL nó chiếm dụng CPU thế mấy bạn, híc