Nhờ Tư Vấn-Chuyển hướng Web theo IP đất nước


(NguyenCanh192) #1

Tư vấn cho mình

1 trang Web mình muốn khi truy cập từ:

  • IP Việt vào sẽ nhảy ra 1 nội dung
  • IP nước ngoài sẽ ra 1 đoạn text

Các bác tư vấn cho e với


(duy) #2

Trong nginx bồ config thứ gọi là map geo ip