Update php error


(Cao) #1

[root@ok ~]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - nginx - high performance web server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-04-23 23:34:40 +07; 14min ago
Docs: http://nginx.org/en/docs/
Process: 15661 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 15691 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 28060 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Apr 23 23:34:40 ok.z.com systemd[1]: Starting nginx - high performance web …
Apr 23 23:34:40 ok.z.com nginx[15691]: nginx: [emerg] unknown directive "pa…39
Apr 23 23:34:40 ok.z.com systemd[1]: nginx.service: control process exited,…=1
Apr 23 23:34:40 ok.z.com systemd[1]: Failed to start nginx - high performan…r.
Apr 23 23:34:40 ok.z.com systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Apr 23 23:34:40 ok.z.com systemd[1]: nginx.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

E mò mà ko dc.


(Cao) #2

Do e chưa cài lại pagespeed nên bị lỗi. hj


(Việt Phương) #3

Ok bạn. Sau bạn dùng lệnh systemctl status nginx -l sẽ rõ hơn
Mình đoán là vấn đề rõ ở phần
Apr 23 23:34:40 ok.z.com nginx[15691]: nginx: [emerg] unknown directive "pa…39
Nhưng phải -l để hiển thị full kết quả lỗi