Giúp đổi tên miền cũ sang mới


(Dung Pham) #1

Xin chào mình đang sử dụng tên miền A.com mình muốn chuyển sang B.com
Tên miền A.comB.com đều sử dụng https mình có sử dụng câu lệnh sau trong nginx để chuyển hướng thì nó bị lỗi SSL tại tên miền A.com vì thế mong các bạn giúp đỡ làm cách nào để có thể chuyển hướng được với.
Mình cảm ơn nhiều

server {
server_name www.a.com a.com;
return 301 http://b.com$request_uri;
}


(Việt Phương) #2

Cả A và B bạn vẫn phải cài SSL
Chuyển hướng cả 443 và 80 chứ không phải chỉ mỗi 80
Bạn có thể tham khảo topic