Giúp convert htaccess sang Nginx


(Nguyễn Tiến Ban) #1

Xin chào mọi người! Hiện em có 1 đoạn mã htaccess như sau:
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.)&?fbclid=[^&]+&?(.)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /$1?%1%2 [R=301,L]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.)&?fb_action_ids=[^&]+&?(.)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /$1?%1%2 [R=301,L]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.)&?fb_comment_id=[^&]+&?(.)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /$1?%1%2 [R=301,L]

Em dùng để redirect các phần như ?fbclid=… ?fb_action_ids… sau mỗi URL bài viết về đúng với url bài viết đó thôi. Nhưng khi em convert chuyển qua nginx thì em dán vào thì nó không có hoạt động. Mặc dù e test trên htaccess vẫn hoạt động ạ. Mong mọi người giúp đỡ em với ạ!


(Nguyễn Tiến Ban) #2

Mọi người giúp em với


(Việt Phương) #3

Bạn thử 2 site này xem
https://winginx.com/en/htaccess
http://www.anilcetin.com/


#4

Như mình gà nginx thì cứ pass nó sang php rồi check :smiley: