Hỏi về giải nén File.zip


(Anh) #1

mình dùng lệnh unzip file.zip mà không được, báo không tìm thấy file mà mình đã upload lên rồi theo SSH


(Anh) #2


loi nhu hinh, giup minh voi


(Việt Phương) #3

ls -al của bạn ra kết quả gì


(Anh) #4

er


(Việt Phương) #5

thì chỗ bạn chạy lệnh có file zip nào đâu mà giải nén được. Bạn đặt vào đâu thì giải nén ở đó nhé


(Anh) #6

mình đặt lệnh đó /home/public_html/… đường dẫn nơi chúa file nến đó bạn


(dao_tran) #7

File của bạn ở đâu bạn phải cd vào đó hoặc trỏ đường dẫn cho nó


(Việt Phương) #8

Bạn phải di chuyển vào thư mục đặt file mới giải nén được nhé
https://hocvps.com/lenh-ssh-thong-dung-nhat/


(Anh) #9

cài Strip hocVPS thì cái MariaDB không chạy