Không import được user và sản phẩm thì không có ảnh khic huyển sang dùng Vultr


(Anh) #21

netstat -lntup
lệnh này của mình không hoạt động