Vps cứ bị lỗi ERR_CONNECTION_REFUSED


(Phạm Văn Nghĩa) #1

Tình hình là cái vps của mình mấy hôm nay toàn bị báo lỗi ERR_CONNECTION_REFUSED như ảnh:


Cư tầm 5h sáng mình vào web, cả mấy site đang đặt trên đó đều báo lỗi như vậy. Mình vào DO kiểm tra thì tình trạng Droplet vẫn đang ON và mình xem lịch sử thấy toàn bị bắt đầu từ hơn 2h sáng (các hôm bị đều từ khoảng thời gian này!)

Mình tiến hành OFF rồi ON lại Droplet trên DO thì lại chạy bình thường!
Cả nhà cho hỏi nguyên nhân và cách khắc phục với nhé, cảm ơn ae!

Ah, mọi người cho mình hỏi nên kiểm tra LOG của dịch vụ gì để biết nguyên nhân nhỉ ? ths!


(Phạm Văn Nghĩa) #2

Mình gửi trước ndung file log của letsencrypt vì mấy hôm trước mình có cài thêm ssl cho mấy site, mình nghĩ khả năng do cái đó, nhờ các bạn xem giúp mình!
Vì ndung file dài quá, mình phải cắt làm 2 đoạn, đây là đoạn 1:

  2019-04-07 02:30:06,328:DEBUG:certbot.main:certbot version: 0.33.1
  2019-04-07 02:30:06,328:DEBUG:certbot.main:Arguments: ['--pre-hook', 'service nginx stop', '--post-hook', 'service nginx start']
  2019-04-07 02:30:06,328:DEBUG:certbot.main:Discovered plugins: PluginsRegistry(PluginEntryPoint#apache,PluginEntryPoint#manual,PluginEntryPoint#nginx,PluginEntryPoint#null,PluginEntryPoint#standalone,PluginEntryPoint#webroot)
  2019-04-07 02:30:06,343:DEBUG:certbot.plugins.util:Can't find service, attempting PATH mitigation by adding /usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
  2019-04-07 02:30:06,377:DEBUG:certbot.log:Root logging level set at 20
  2019-04-07 02:30:06,377:INFO:certbot.log:Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
  2019-04-07 02:30:06,454:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator <certbot.cli._Default object at 0x7fbb778b6d90> and installer <certbot.cli._Default object at 0x7fbb778b6d90>
  2019-04-07 02:30:06,454:DEBUG:certbot.cli:Var pre_hook=service nginx stop (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,455:DEBUG:certbot.cli:Var post_hook=service nginx start (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,522:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:06,523:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:06,589:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:06,590:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:06,596:DEBUG:certbot.cli:Var pre_hook=service nginx stop (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,596:DEBUG:certbot.cli:Var post_hook=service nginx start (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,709:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:06,710:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:06,716:DEBUG:certbot.cli:Var pre_hook=service nginx stop (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,716:DEBUG:certbot.cli:Var post_hook=service nginx start (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,826:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:06,827:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:06,840:DEBUG:certbot.cli:Var pre_hook=service nginx stop (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,841:DEBUG:certbot.cli:Var post_hook=service nginx start (set by user).
  2019-04-07 02:30:06,897:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:06,898:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:06,900:WARNING:certbot.renewal:
  Traceback (most recent call last):
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/renewal.py", line 65, in _reconstitute
    renewal_candidate = storage.RenewableCert(full_path, config)
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/storage.py", line 462, in __init__
    self._check_symlinks()
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/storage.py", line 521, in _check_symlinks
    "expected {0} to be a symlink".format(link))
  CertStorageError: expected /etc/letsencrypt/live/khoidongtu.com/cert.pem to be a symlink
  2019-04-07 02:30:06,902:WARNING:certbot.renewal:Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/khoidongtu.com.conf is broken. Skipping.
  2019-04-07 02:30:06,902:DEBUG:certbot.renewal:Traceback was:
  Traceback (most recent call last):
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/renewal.py", line 65, in _reconstitute
    renewal_candidate = storage.RenewableCert(full_path, config)
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/storage.py", line 462, in __init__
    self._check_symlinks()
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/storage.py", line 521, in _check_symlinks
    "expected {0} to be a symlink".format(link))
  CertStorageError: expected /etc/letsencrypt/live/khoidongtu.com/cert.pem to be a symlink

  2019-04-07 02:30:06,962:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:06,963:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:07,022:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:07,023:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:07,081:INFO:certbot.renewal:Cert not yet due for renewal
  2019-04-07 02:30:07,082:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:30:07,142:DEBUG:certbot.storage:Should renew, less than 30 days before certificate expiry 2019-04-11 14:57:38 UTC.
  2019-04-07 02:30:07,142:INFO:certbot.renewal:Cert is due for renewal, auto-renewing...
  2019-04-07 02:30:07,143:INFO:certbot.renewal:Non-interactive renewal: random delay of 70 seconds
  2019-04-07 02:31:17,186:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator standalone and installer None
  2019-04-07 02:31:17,195:DEBUG:certbot.plugins.selection:Single candidate plugin: * standalone
  Description: Spin up a temporary webserver
  Interfaces: IAuthenticator, IPlugin
  Entry point: standalone = certbot.plugins.standalone:Authenticator
  Initialized: <certbot.plugins.standalone.Authenticator object at 0x7fbb728b5550>
  Prep: True
  2019-04-07 02:31:17,195:DEBUG:certbot.plugins.selection:Selected authenticator <certbot.plugins.standalone.Authenticator object at 0x7fbb728b5550> and installer None
  2019-04-07 02:31:17,196:INFO:certbot.plugins.selection:Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
  2019-04-07 02:31:17,202:DEBUG:certbot.main:Picked account: <Account(RegistrationResource(body=Registration(status=u'valid', terms_of_service_agreed=None, agreement=u'https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf', only_return_existing=None, contact=(u'mailto:thietbinhahangchamvn@gmail.com',), key=JWKRSA(key=<ComparableRSAKey(<cryptography.hazmat.backends.openssl.rsa._RSAPublicKey object at 0x7fbb778f29d0>)>), external_account_binding=None), uri=u'https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/reg/35310772', new_authzr_uri=u'https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-authz', terms_of_service=u'https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf'), bd76fa390bfa9150461baf1778cce82a, Meta(creation_host=u'Adsense', creation_dt=datetime.datetime(2018, 5, 21, 12, 31, 55, tzinfo=<UTC>)))>
  2019-04-07 02:31:17,203:DEBUG:acme.client:Sending GET request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory.
  2019-04-07 02:31:17,206:DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): acme-v02.api.letsencrypt.org:443
  2019-04-07 02:31:17,365:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "GET /directory HTTP/1.1" 200 658
  2019-04-07 02:31:17,366:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 658
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "TlfkN0lnQyA": "https://community.letsencrypt.org/t/adding-random-entries-to-the-directory/33417",
   "keyChange": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/key-change",
   "meta": {
    "caaIdentities": [
     "letsencrypt.org"
    ],
    "termsOfService": "https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf",
    "website": "https://letsencrypt.org"
   },
   "newAccount": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct",
   "newNonce": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce",
   "newOrder": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order",
   "revokeCert": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert"
  }
  2019-04-07 02:31:17,367:INFO:certbot.hooks:Running pre-hook command: service nginx stop
  2019-04-07 02:31:17,447:ERROR:certbot.hooks:Error output from pre-hook command service:
  Redirecting to /bin/systemctl stop nginx.service

  2019-04-07 02:31:17,447:INFO:certbot.main:Renewing an existing certificate
  2019-04-07 02:31:17,542:DEBUG:certbot.crypto_util:Generating key (2048 bits): /etc/letsencrypt/keys/0086_key-certbot.pem
  2019-04-07 02:31:17,548:DEBUG:certbot.crypto_util:Creating CSR: /etc/letsencrypt/csr/0086_csr-certbot.pem
  2019-04-07 02:31:17,549:DEBUG:acme.client:Requesting fresh nonce
  2019-04-07 02:31:17,549:DEBUG:acme.client:Sending HEAD request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce.
  2019-04-07 02:31:17,627:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "HEAD /acme/new-nonce HTTP/1.1" 200 0
  2019-04-07 02:31:17,628:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: 9UhAOKgNwM2mMJXcCiiHnUlrEcfZgnCqTa8XCFZHFVw
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Content-Length: 0
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Connection: keep-alive


  2019-04-07 02:31:17,629:DEBUG:acme.client:Storing nonce: 9UhAOKgNwM2mMJXcCiiHnUlrEcfZgnCqTa8XCFZHFVw
  2019-04-07 02:31:17,629:DEBUG:acme.client:JWS payload:
  {
   "identifiers": [
    {
     "type": "dns", 
     "value": "thietbinhahang.vn"
    }, 
    {
     "type": "dns", 
     "value": "www.thietbinhahang.vn"
    }
   ]
  }
  
  2019-04-07 02:31:17,875:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 201
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 548
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Location: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/order/35310772/388059099
  Replay-Nonce: bOwxA1bhnJf1XrL-J3O3eOUutXbH4YiUeb1rD4cChiU
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18.800871646Z",
   "identifiers": [
    {
     "type": "dns",
     "value": "thietbinhahang.vn"
    },
    {
     "type": "dns",
     "value": "www.thietbinhahang.vn"
    }
   ],
   "authorizations": [
    "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I",
    "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM"
   ],
   "finalize": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/35310772/388059099"
  }
  2019-04-07 02:31:17,876:DEBUG:acme.client:Storing nonce: bOwxA1bhnJf1XrL-J3O3eOUutXbH4YiUeb1rD4cChiU
  2019-04-07 02:31:17,876:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:17,879:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJiT3d4QTFiaG5KZjFYckwtSjNPM2VPVXV0WGJINFlpVWViMXJENGNDaGlVIiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9Zb3hGa3lfNkw1ZS16bFd1cWJ4emtGVTl3WWVmQmxORnVBMEdPZzJwMzJJIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "iQZSATxh5VxXmpsTIRUgQ28R3Uw_Ir5njmuAYC5Ow53eWzgxSBtozVRvSYaFU1kDX5Meq81I49HOFbRoOKLzYfnEWjjV_2sajs4t0I7LIcXpAWVDB3dRw2mXniq5tGD06gIrDWiqrdqUwjH8JaC9bq6v9gK9NXsvnQF0iRGJ5fGMjdX6kGktlQ4WgFSoOXiNffaXpHtZVYNvHZqf8tmt8UjkqFeAp9LJrYPAV2qLs6lrODbgF_9u5y5obgINGQdx-UrABGg8MIPJ4p0otF-yd2FcKRsXEKPETZMc0-Tiz8MsO-fbro3rGLliBVMLseREScAvMPX5dVgNC0D5jIpVVg"
  }
  2019-04-07 02:31:17,996:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I HTTP/1.1" 200 912
  2019-04-07 02:31:17,997:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 912
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: BE9d15x1QFeWUak6m1hDvXO37j1JezrLvJVn0Psd6O4
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:18 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:17,998:DEBUG:acme.client:Storing nonce: BE9d15x1QFeWUak6m1hDvXO37j1JezrLvJVn0Psd6O4
  2019-04-07 02:31:17,999:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:18,001:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJCRTlkMTV4MVFGZVdVYWs2bTFoRHZYTzM3ajFKZXpyTHZKVm4wUHNkNk80IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9MNEJscUdSR2Fsck5jbDNHQUNMWmcwWWdMRnVnMU5wUC03a1ZNdldJekRNIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "aodEI0R-0zFZ4hVkMiZMcK4FqUuXfvArtwlyhomUDf1Ef1KsD7TUGvRrSnWBmx9DuchhwqrTAMOeKv5xu1DuqFKRua7rB4RocvZb1Wy3jp7d1WkNGHSUePZ9Yvfea4snwR7OahRiGUD2tHL-wH3O_yMcYB8Nc3sG2EdiYAwUhR-9pK_Br-4FLSbdyWr02v9VLiMYdR1maw8FQRUrVTAu4k6y7qb-h8jszvbKgTHsjoXKsPRERVVOed3tPHP9vzCt0f8wHvsnX9wJhAvcQ1tKKPaJXOamIxyY4FrxKFMYx1fJwTnL9ji2lWAbPVWp3HgvKGFmi9m3HoKC0ZODI_BRTg"
  }
  2019-04-07 02:31:18,107:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM HTTP/1.1" 200 916
  2019-04-07 02:31:18,108:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 916
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: RIqBY5aElOnm08nOYB958iw0IomI4w2UXTidtw_ieB8
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "www.thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689624",
     "token": "KbM9SkB8vx0VWscLmtvQqpXDQQA5Y25YuF6bUxJKlw8"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
     "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689626",
     "token": "GqIRJ163iSjhfej-aCS8c7G_ItOLXK_-VeecNc3cFXQ"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:18,109:DEBUG:acme.client:Storing nonce: RIqBY5aElOnm08nOYB958iw0IomI4w2UXTidtw_ieB8
  2019-04-07 02:31:18,110:INFO:certbot.auth_handler:Performing the following challenges:
  2019-04-07 02:31:18,110:INFO:certbot.auth_handler:http-01 challenge for thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:18,110:INFO:certbot.auth_handler:http-01 challenge for www.thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:18,111:DEBUG:acme.standalone:Successfully bound to :80 using IPv6
  2019-04-07 02:31:18,111:DEBUG:acme.standalone:Certbot wasn't able to bind to :80 using IPv4, this is often expected due to the dual stack nature of IPv6 socket implementations.
  2019-04-07 02:31:18,120:INFO:certbot.auth_handler:Waiting for verification...
  2019-04-07 02:31:18,121:DEBUG:acme.client:JWS payload:
  {
   "type": "http-01", 
   "resource": "challenge"
  }
  2019-04-07 02:31:18,123:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJSSXFCWTVhRWxPbm0wOG5PWUI5NThpdzBJb21JNHcyVVhUaWR0d19pZUI4IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9jaGFsbGVuZ2UvWW94Rmt5XzZMNWUtemxXdXFieHprRlU5d1llZkJsTkZ1QTBHT2cycDMySS8xNDQ3MTY4OTYyMyIsICJraWQiOiAiaHR0cHM6Ly9hY21lLXYwMS5hcGkubGV0c2VuY3J5cHQub3JnL2FjbWUvcmVnLzM1MzEwNzcyIiwgImFsZyI6ICJSUzI1NiJ9", 
   "payload": "ewogICJ0eXBlIjogImh0dHAtMDEiLCAKICAicmVzb3VyY2UiOiAiY2hhbGxlbmdlIgp9", 
   "signature": "TycbgLG9Az58OGnWrvraDsQpOtBx7bABe9Fj-V0dfYJCCVsWKEQoz4wog855o7Dl0rtczQaXzZTbTFmtga_qMH_ZX-YoQMCD2d4LQu3k7NsbBXCzj0fLws6tlDOLUr0a25xRc20onmT8pRJ5XTzu0hofBQre0dH6lZT1U85ECk4Ni4HVHTrVg_bn0t6ImVDjBIQLPz7XWVQB2tGufFMoqnbYkOI8T7qebPVxguATZl-s8t2zbgThXmiPXePvooi4madN7Ncp2CIZO785AvxY_nLv2a0pe-Re1WQVkioWkquJdkx2CBEKwkR5LNsWDV811GZGu6WOf0D2H0G0NwfTFA"
  }
  2019-04-07 02:31:18,238:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623 HTTP/1.1" 200 224
  2019-04-07 02:31:18,239:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 224
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index", <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I>;rel="up"
  Location: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623
  Replay-Nonce: XAkQVaZam9WxIuNVdKYd53L_fNQvnESGEEpyMJ8YXxA
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "type": "http-01",
   "status": "pending",
   "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
   "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
  }
  2019-04-07 02:31:18,240:DEBUG:acme.client:Storing nonce: XAkQVaZam9WxIuNVdKYd53L_fNQvnESGEEpyMJ8YXxA
  2019-04-07 02:31:18,240:DEBUG:acme.client:JWS payload:
  {
   "type": "http-01", 
   "resource": "challenge"
  }
  2019-04-07 02:31:18,243:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJYQWtRVmFaYW05V3hJdU5WZEtZZDUzTF9mTlF2bkVTR0VFcHlNSjhZWHhBIiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9jaGFsbGVuZ2UvTDRCbHFHUkdhbHJOY2wzR0FDTFpnMFlnTEZ1ZzFOcFAtN2tWTXZXSXpETS8xNDQ3MTY4OTYyNSIsICJraWQiOiAiaHR0cHM6Ly9hY21lLXYwMS5hcGkubGV0c2VuY3J5cHQub3JnL2FjbWUvcmVnLzM1MzEwNzcyIiwgImFsZyI6ICJSUzI1NiJ9", 
   "payload": "ewogICJ0eXBlIjogImh0dHAtMDEiLCAKICAicmVzb3VyY2UiOiAiY2hhbGxlbmdlIgp9", 
   "signature": "cqTTr7-biNu-aalZ0eLbYJZrxWrmhfbE5xiqyIfXtahLx4bX3R1lr1lWJIXnJJ4NCoSZ5P_H1t6SC0SBFn5H9fy1Evayp_tE1ArZJ5QuA0hqy8OXzdyt_r0DA42F5rlmDXZeYzfPQafXsBkGWwUseNZXt4ETjUYUiRTpwVlp57tTTmDhZgsxhWBeXgk2mHMSFmi0Qzv6XSraroIRosKTcYpIxExKC4K57ie0lMW_j02PNfNo8Py-5ti50ap8G4LwQb9WyUNr-BvfdHuP_vz5S0riX1fJBz9N0lO7nL1hElhwGOtwxemaKtemRsUAGcR5qe8sWXUQTLcXs5LPRjVnuQ"
  }
  2019-04-07 02:31:18,350:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625 HTTP/1.1" 200 224
  2019-04-07 02:31:18,352:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 224
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index", <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM>;rel="up"
  Location: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625
  Replay-Nonce: 9xuLZbjEuXEZVFseDCK4qrzKEeaaBNjOTcPAdY4pXCQ
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "type": "http-01",
   "status": "pending",
   "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
   "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU"
  }
  2019-04-07 02:31:18,352:DEBUG:acme.client:Storing nonce: 9xuLZbjEuXEZVFseDCK4qrzKEeaaBNjOTcPAdY4pXCQ
  2019-04-07 02:31:19,354:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:19,357:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICI5eHVMWmJqRXVYRVpWRnNlRENLNHFyektFZWFhQk5qT1RjUEFkWTRwWENRIiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9Zb3hGa3lfNkw1ZS16bFd1cWJ4emtGVTl3WWVmQmxORnVBMEdPZzJwMzJJIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "DRhARMt3N1095EpOyLTviSYjotCDVrG8Kx3pnJ0eHIHhTbfk8oiVLNLnnt1mL5dCTC33XFbFv2C0qKU4MRVL7uKN5n0jVqZFMDHMnh0pjHHTb7FGjBfoM7J46_OLfIW9SkXB4d7utEXUtKs9IBBrUzJV3pEaU7lDSn7Yxo1jgRCPnyxrt_xIXrcZGq4mfvhWHetgFAEiwLRh92ZwClieEly9tHwHf8zYBAotj-wYrZx5Mxx4j3hVC6USCkplMFiyMd-UJUiM0zNLSsMxAn8AaGYvIz9KlBAxspi_xOWpMivPUBD32IKnzCgBl6xrGO2kH69QoBx3h9LTMgd45wL2tQ"
  }
  2019-04-07 02:31:19,495:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I HTTP/1.1" 200 912
  2019-04-07 02:31:19,496:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 912
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: cvtrMRYWMmoD7DJ0OljzWeovi3FsK_e9odiyc_UMzVQ
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:20 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:20 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
    }
   ]
  }
 2019-04-07 02:31:17,998:DEBUG:acme.client:Storing nonce: BE9d15x1QFeWUak6m1hDvXO37j1JezrLvJVn0Psd6O4
  2019-04-07 02:31:17,999:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:18,001:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJCRTlkMTV4MVFGZVdVYWs2bTFoRHZYTzM3ajFKZXpyTHZKVm4wUHNkNk80IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9MNEJscUdSR2Fsck5jbDNHQUNMWmcwWWdMRnVnMU5wUC03a1ZNdldJekRNIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "aodEI0R-0zFZ4hVkMiZMcK4FqUuXfvArtwlyhomUDf1Ef1KsD7TUGvRrSnWBmx9DuchhwqrTAMOeKv5xu1DuqFKRua7rB4RocvZb1Wy3jp7d1WkNGHSUePZ9Yvfea4snwR7OahRiGUD2tHL-wH3O_yMcYB8Nc3sG2EdiYAwUhR-9pK_Br-4FLSbdyWr02v9VLiMYdR1maw8FQRUrVTAu4k6y7qb-h8jszvbKgTHsjoXKsPRERVVOed3tPHP9vzCt0f8wHvsnX9wJhAvcQ1tKKPaJXOamIxyY4FrxKFMYx1fJwTnL9ji2lWAbPVWp3HgvKGFmi9m3HoKC0ZODI_BRTg"
  }
  2019-04-07 02:31:18,107:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM HTTP/1.1" 200 916
  2019-04-07 02:31:18,108:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 916
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: RIqBY5aElOnm08nOYB958iw0IomI4w2UXTidtw_ieB8
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:19 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "www.thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689624",
     "token": "KbM9SkB8vx0VWscLmtvQqpXDQQA5Y25YuF6bUxJKlw8"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
     "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689626",
     "token": "GqIRJ163iSjhfej-aCS8c7G_ItOLXK_-VeecNc3cFXQ"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:18,109:DEBUG:acme.client:Storing nonce: RIqBY5aElOnm08nOYB958iw0IomI4w2UXTidtw_ieB8
  2019-04-07 02:31:18,110:INFO:certbot.auth_handler:Performing the following challenges:
  2019-04-07 02:31:18,110:INFO:certbot.auth_handler:http-01 challenge for thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:18,110:INFO:certbot.auth_handler:http-01 challenge for www.thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:18,111:DEBUG:acme.standalone:Successfully bound to :80 using IPv6
  2019-04-07 02:31:18,111:DEBUG:acme.standalone:Certbot wasn't able to bind to :80 using IPv4, this is often expected due to the dual stack nature of IPv6 socket implementations.
  2019-04-07 02:31:18,120:INFO:certbot.auth_handler:Waiting for verification...
  2019-04-07 02:31:18,121:DEBUG:acme.client:JWS payload:
  {
   "type": "http-01", 
   "resource": "challenge"
  }

(Phạm Văn Nghĩa) #3

Đây là đoạn 2 của file log letsencrypt:

  2019-04-07 02:31:19,496:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 912
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: cvtrMRYWMmoD7DJ0OljzWeovi3FsK_e9odiyc_UMzVQ
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:20 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:20 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:19,497:DEBUG:acme.client:Storing nonce: cvtrMRYWMmoD7DJ0OljzWeovi3FsK_e9odiyc_UMzVQ
  2019-04-07 02:31:19,497:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:19,501:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJjdnRyTVJZV01tb0Q3REowT2xqeldlb3ZpM0ZzS19lOW9kaXljX1VNelZRIiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9MNEJscUdSR2Fsck5jbDNHQUNMWmcwWWdMRnVnMU5wUC03a1ZNdldJekRNIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "nvBUK7dC9caxuiqMd6xy1l_wc6JRZszcggNk5ve4BeygonONVDvGUz36uSmXjUieNyE0vZOmC1AVKZ26SzeSs3V6wjPKDgrtWFnA6tUHbeYfjOUu6MgqiikVXx9MJr7GC0HZnjopHrU4QN4emi5DhLQ37140p31iaUf3UKM79wVY7b3c7DrPjoUuF9SRVm4lRqZq0kFXhl-y3bueGMUadITzL34b-jJF6_642FrKtjfpOWvNM27oeYXgQ6jdDCm8hI1X_Zt80ItKfRTkUl6_seNlHP4B3C4bRkOPsljVgglReXu_YB8u38idrXPLwdDfh8lkMZheRunnPw9rhEZTPg"
  }
  2019-04-07 02:31:19,607:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM HTTP/1.1" 200 916
 2019-04-07 02:31:19,608:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 916
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: Gozd5IbAE1yO8_9om-UGFNE45EXzdK8o76Fmm7NoC14
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:20 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:20 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "www.thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689624",
     "token": "KbM9SkB8vx0VWscLmtvQqpXDQQA5Y25YuF6bUxJKlw8"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
     "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689626",
     "token": "GqIRJ163iSjhfej-aCS8c7G_ItOLXK_-VeecNc3cFXQ"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:19,608:DEBUG:acme.client:Storing nonce: Gozd5IbAE1yO8_9om-UGFNE45EXzdK8o76Fmm7NoC14
  2019-04-07 02:31:22,610:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:22,613:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJHb3pkNUliQUUxeU84XzlvbS1VR0ZORTQ1RVh6ZEs4bzc2Rm1tN05vQzE0IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9Zb3hGa3lfNkw1ZS16bFd1cWJ4emtGVTl3WWVmQmxORnVBMEdPZzJwMzJJIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "BP56RJjAVUSGLGUcNyItpemSQspsg69b97GmcbZ7XkzPbMt-L3MR8auoBt8QG3_g5TU-6lEjbm4hl0Fz2PhL_unLnpIrTYaoATVCGTVqjQmv6rJubpW-2CXqGaDm1N-kACoakxAu4Xf0mglUJv105VOrDrGUbaHDrLrHj6ivEcl_EHYlVnAAuySocHf9sf00oc0lADq740_74LJhN3_Por2_k892US2DKsKDGyipT3GZWl4rXWAH1kCJSCJA8gFZyVBxVclVE2Ch4mdNE6obpBSCh78m3M8gOotlrqdnNXwx3_cYL6Hu7xgvtmu-hYn1PCiaP0R1kznKvCeo8pIzLA"
  }
  2019-04-07 02:31:22,711:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I HTTP/1.1" 200 912
  2019-04-07 02:31:22,712:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 912
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: Hxh9R4mA2o4SFcHuj7plN0ryQ1fZAH4DFqddkrRePJ4
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:23 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:23 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:22,713:DEBUG:acme.client:Storing nonce: Hxh9R4mA2o4SFcHuj7plN0ryQ1fZAH4DFqddkrRePJ4
  2019-04-07 02:31:22,714:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:22,718:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJIeGg5UjRtQTJvNFNGY0h1ajdwbE4wcnlRMWZaQUg0REZxZGRrclJlUEo0IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9MNEJscUdSR2Fsck5jbDNHQUNMWmcwWWdMRnVnMU5wUC03a1ZNdldJekRNIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "M0HY88jJXFHaDVNgD-AU3XOybGcnsDTSBI-urxntwuwd4u4_tMTUwD2srmXEE2TgQK7eMvE_o4QBrBvtS7HNTcr9y-GkcOFpuQRGbswXkvWrWHDY-PvirI-1rPdRZKesEhmz3tTr8UodP6e8OHdS4ZWk_DjXSxnleun-ote-SLQUXZVNgF4c5Ueq_Gaqg5A4qzA_t6a15Mv4gdLWlNvW_3fcJ-sRGb5fM5rmN49eXiYiKF6-au9ZAfspr68uOFzILJ3b5DbK1iTRblIMpxTZkpHu6_3pBl6kJCCTS4YgoaKNHi_i9p6hTyFNzx6bpER2YL5m6dd24q0QAulA4o41uQ"
  }
  2019-04-07 02:31:22,814:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM HTTP/1.1" 200 916
  2019-04-07 02:31:22,816:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 916
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: Yh1FwJtk-grcZpPBWF2PiDBQcU0623er4nnfmUDxpq8
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:23 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:23 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "www.thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689624",
     "token": "KbM9SkB8vx0VWscLmtvQqpXDQQA5Y25YuF6bUxJKlw8"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
     "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689626",
     "token": "GqIRJ163iSjhfej-aCS8c7G_ItOLXK_-VeecNc3cFXQ"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:22,817:DEBUG:acme.client:Storing nonce: Yh1FwJtk-grcZpPBWF2PiDBQcU0623er4nnfmUDxpq8
  2019-04-07 02:31:25,173:DEBUG:acme.standalone:::ffff:27.67.129.94 - - Incoming request
  2019-04-07 02:31:25,193:DEBUG:acme.standalone:::ffff:27.67.129.94 - - "GET /make-financial-sense-to-donate-a-car-to-charity HTTP/1.1" 404 -
  2019-04-07 02:31:25,195:DEBUG:acme.standalone:::ffff:27.67.129.94 - - Incoming request
  2019-04-07 02:31:25,524:DEBUG:acme.standalone:::ffff:27.67.129.94 - - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
  2019-04-07 02:31:25,525:DEBUG:acme.standalone:::ffff:27.67.129.94 - - Incoming request
  2019-04-07 02:31:25,821:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:25,826:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJZaDFGd0p0ay1ncmNacFBCV0YyUGlEQlFjVTA2MjNlcjRubmZtVUR4cHE4IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9Zb3hGa3lfNkw1ZS16bFd1cWJ4emtGVTl3WWVmQmxORnVBMEdPZzJwMzJJIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "EQY16dY7D1weAQvCkXQ7iP4fyoY6yyWlv0OuDMhYa_nbPE6WTSqYWi5APqOJ6U4M5tOEUcP9ZPbSb9tjnrWch6JzXsgMK4Li2950x3OTb9d7C_ehl3oWIZxhXQObQZpdwtk2i7NLqd3z5vPJBE05L8aJ_ElTFHDMqi8yriBYv336PsWrx7KEKAFpCXG2ahgzivQDWzPUPbnwrb-dMjG6WCgJE2kB8wRgKziROobVdilEblRnzA_Uz3_JV1KDns-Qzq_HaYf4c8KpM8Anvos3rNaG0S4lCrta-hREwFVbxwD3yfw4Odg0W_xZvFjfwg1lQ8ZV3Nhqp7nLAjtfWUkbtw"
  }
  2019-04-07 02:31:25,922:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I HTTP/1.1" 200 912
  2019-04-07 02:31:25,923:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 912
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: 8IjqFYdihh03Tnp9dySo4Zij3s0KhMygBM0otYLGYWg
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:26 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:26 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:25,923:DEBUG:acme.client:Storing nonce: 8IjqFYdihh03Tnp9dySo4Zij3s0KhMygBM0otYLGYWg
  2019-04-07 02:31:25,924:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:25,926:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICI4SWpxRllkaWhoMDNUbnA5ZHlTbzRaaWozczBLaE15Z0JNMG90WUxHWVdnIiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9MNEJscUdSR2Fsck5jbDNHQUNMWmcwWWdMRnVnMU5wUC03a1ZNdldJekRNIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "AkOl0U2HIY27ZMmQCSBL2TdZwJ_UA3DdhvHqi_rD-q-f6HAS54td7I_Ii2HgcF8PZA_pAKZ1eq7aKNmYqbsi0cd-ZNRu4sQcFwaH88RPn57GTrArsFnKw1jj7W1kav-z9kuJlkEQxmXc97wVJ1s04_eW7CFzKnocnkxyMHcmBajWVZGAZjuM2aFYKSwZY2-DxCX1KkKVZy3JQb54i2yySSvRRW5Jr36vTqLQIjgKKBUT8iVkAhlRmy1Y-ZJTTFYGLjIC8xsclhFZNa8hgT9vKnVPgz_oUua38Xu9r_FqRbCIN_GyUgQVNH2DNPxHhwuPdpx4EUw6-tokokRuCRk4Ew"
  }
  2019-04-07 02:31:26,033:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM HTTP/1.1" 200 916
  2019-04-07 02:31:26,034:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 916
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: LI69PZX3wsMsx-9bpCWVXtd44IR5yUvdHohUceoVYX0
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:27 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:27 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "www.thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689624",
     "token": "KbM9SkB8vx0VWscLmtvQqpXDQQA5Y25YuF6bUxJKlw8"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
     "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689626",
     "token": "GqIRJ163iSjhfej-aCS8c7G_ItOLXK_-VeecNc3cFXQ"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:26,034:DEBUG:acme.client:Storing nonce: LI69PZX3wsMsx-9bpCWVXtd44IR5yUvdHohUceoVYX0
  2019-04-07 02:31:29,039:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:29,043:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJMSTY5UFpYM3dzTXN4LTlicENXVlh0ZDQ0SVI1eVV2ZEhvaFVjZW9WWVgwIiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9Zb3hGa3lfNkw1ZS16bFd1cWJ4emtGVTl3WWVmQmxORnVBMEdPZzJwMzJJIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "Kv1fx9UPKwUYWwPiD1XpLCvssLiBocJ28_aRrMpLFVNCwJBUoQxJtR4KrKD_9TThe-1cAwemwik9D-Q-K6M7_1AvqoK4XoTvhJw8WVA0ogOmLxh5M6kreuBIgAdnvHXTgPJlS_xiaPsik1QczznlN8YfDwuWVTTTQvw2apz6Ngq_Uv1qtoYzaTkBlsNMj8efHrxbdiJifLhZuPpbuitKnC1B-rUtNuYG-_iTIwBQJ8Pe0WnqWQVXJOKs3J-NnpN2m4f7lnidUOWYsr6Sujo-6Eoq4nmuRkMdqEqnMHm3g6lTvTrUy_tb-GJcRhM8B5-d7nEgfNajho4oti6cv-jpZg"
  }
  2019-04-07 02:31:29,348:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I HTTP/1.1" 200 912
  2019-04-07 02:31:29,350:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 912
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: 4ybLsCRAiDtKR8FPo7sGQ6gBP0sELX9Bh0KRKih4zO4
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:30 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:30 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "pending",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "pending",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I"
    }
   ]
  }

  2019-04-07 02:31:29,465:DEBUG:urllib3.connectionpool:https://acme-v02.api.letsencrypt.org:443 "POST /acme/authz/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM HTTP/1.1" 200 2400
  2019-04-07 02:31:29,466:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: pMaqVauWke_rnww9ima6Fnxk9dX803xIGYNYZzzdF54
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Content-Length: 2400
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:30 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:30 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "www.thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "invalid",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "invalid",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689624",
     "token": "KbM9SkB8vx0VWscLmtvQqpXDQQA5Y25YuF6bUxJKlw8"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "invalid",
     "error": {
      "type": "urn:ietf:params:acme:error:unauthorized",
      "detail": "Invalid response from https://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU [103.221.220.15]: \"\u003c!DOCTYPE html\u003e\\n\u003c!--[if IE 8]\u003e     \u003chtml class=\\\"no-js lt-ie9\\\" lang=\\\"vi\\\" xmlns=\\\"http://www.w3.org/1999/xhtml\\\"\u003e \u003c![endif]--\u003e\\n\u003c\"",
      "status": 403
     },
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689625",
     "token": "W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU",
     "validationRecord": [
      {
       "url": "http://www.thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU",
       "hostname": "www.thietbinhahang.vn",
       "port": "80",
       "addressesResolved": [
        "103.221.220.15"
       ],
       "addressUsed": "103.221.220.15"
      },
      {
       "url": "https://www.thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU",
       "hostname": "www.thietbinhahang.vn",
       "port": "443",
       "addressesResolved": [
        "103.221.220.15"
       ],
       "addressUsed": "103.221.220.15"
      },
      {
       "url": "https://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU",
       "hostname": "thietbinhahang.vn",
       "port": "443",
       "addressesResolved": [
        "103.221.220.15"
       ],
       "addressUsed": "103.221.220.15"
      }
     ]
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "invalid",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/L4BlqGRGalrNcl3GACLZg0YgLFug1NpP-7kVMvWIzDM/14471689626",
     "token": "GqIRJ163iSjhfej-aCS8c7G_ItOLXK_-VeecNc3cFXQ"
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:29,467:DEBUG:acme.client:Storing nonce: pMaqVauWke_rnww9ima6Fnxk9dX803xIGYNYZzzdF54
  2019-04-07 02:31:29,469:WARNING:certbot.auth_handler:Challenge failed for domain www.thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:32,473:DEBUG:acme.client:JWS payload:

  2019-04-07 02:31:32,478:DEBUG:acme.client:Sending POST request to https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I:
  {
   "protected": "eyJub25jZSI6ICJwTWFxVmF1V2tlX3Jud3c5aW1hNkZueGs5ZFg4MDN4SUdZTllaenpkRjU0IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAyLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9hdXRoei9Zb3hGa3lfNkw1ZS16bFd1cWJ4emtGVTl3WWVmQmxORnVBMEdPZzJwMzJJIiwgImtpZCI6ICJodHRwczovL2FjbWUtdjAxLmFwaS5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvYWNtZS9yZWcvMzUzMTA3NzIiLCAiYWxnIjogIlJTMjU2In0", 
   "payload": "", 
   "signature": "rcHhZsnHm8UurHGL7DwbKOyVZPGaZEbS1Jj7Ecahww-Hjij6c01S3bW2bti3TbNIEDxoxbGd_97COV3U_0cF--_TwB_c1VggLb3KV02zXkhPMYTnojlQSW1LaZGkWOHra4e2xfYxMQ2gBlHYrKDb-EB-xXL0gzcw2fPvhFtmLtBy2jqmOACQLi9mEy3CPhVJ35nseMDgftgpm3CD1_QaH3jTXfaPjxdze65C9YJLQr9snvMPFp1WOIiuTRCPm-_8MWR1NO-OYBafsiGWLRSdGYlLz2k1Rl77c5CyS5NOLIx2nw4TekSimY-s0wWfyRvp5wJeX8L9Sok7Kkvn8LYs1A"
  }

  2019-04-07 02:31:32,581:DEBUG:acme.client:Received response:
  HTTP 200
  Server: nginx
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 1874
  Boulder-Requester: 35310772
  Link: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>;rel="index"
  Replay-Nonce: hfxwy2xdTLZxNNEhvNhnt_3MjvNPPeRS_qqTKUCD_0c
  X-Frame-Options: DENY
  Strict-Transport-Security: max-age=604800
  Expires: Sat, 06 Apr 2019 19:31:33 GMT
  Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
  Pragma: no-cache
  Date: Sat, 06 Apr 2019 19:31:33 GMT
  Connection: keep-alive

  {
   "identifier": {
    "type": "dns",
    "value": "thietbinhahang.vn"
   },
   "status": "invalid",
   "expires": "2019-04-13T19:31:18Z",
   "challenges": [
    {
     "type": "dns-01",
     "status": "invalid",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689621",
     "token": "yhbaKQM55K76aWPQVITrtrS1z3hjMo4Ruf1_jDZhp7g"
    },
    {
     "type": "tls-alpn-01",
     "status": "invalid",
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689622",
     "token": "boqdZ_Ls7LUf-bP_hzuW3E8Ax2BK-p27athDYJVcxFU"
    },
    {
     "type": "http-01",
     "status": "invalid",
     "error": {
      "type": "urn:ietf:params:acme:error:connection",
      "detail": "Fetching https://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I: Timeout during connect (likely firewall problem)",
      "status": 400
     },
     "url": "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/challenge/YoxFky_6L5e-zlWuqbxzkFU9wYefBlNFuA0GOg2p32I/14471689623",
     "token": "8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I",
     "validationRecord": [
      {
       "url": "http://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I",
       "hostname": "thietbinhahang.vn",
       "port": "80",
       "addressesResolved": [
        "103.221.220.15"
       ],
       "addressUsed": "103.221.220.15"
      },
      {
       "url": "https://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I",
       "hostname": "thietbinhahang.vn",
       "port": "443",
       "addressesResolved": [
        "103.221.220.15"
       ],
       "addressUsed": "103.221.220.15"
      }
     ]
    }
   ]
  }
  2019-04-07 02:31:32,582:DEBUG:acme.client:Storing nonce: hfxwy2xdTLZxNNEhvNhnt_3MjvNPPeRS_qqTKUCD_0c
  2019-04-07 02:31:32,583:WARNING:certbot.auth_handler:Challenge failed for domain thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:32,583:INFO:certbot.auth_handler:http-01 challenge for www.thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:32,584:INFO:certbot.auth_handler:http-01 challenge for thietbinhahang.vn
  2019-04-07 02:31:32,584:DEBUG:certbot.reporter:Reporting to user: The following errors were reported by the server:

  Domain: thietbinhahang.vn
  Type:  connection
  Detail: Fetching https://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/8Tx7T8N55FzGQa2eOB1om5QQhoW8ASsMOSGwhzW9b7I: Timeout during connect (likely firewall problem)

  To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain contain(s) the right IP address. Additionally, please check that your computer has a publicly routable IP address and that no firewalls are preventing the server from communicating with the client. If you're using the webroot plugin, you should also verify that you are serving files from the webroot path you provided.
  2019-04-07 02:31:32,585:DEBUG:certbot.reporter:Reporting to user: The following errors were reported by the server:

  Domain: www.thietbinhahang.vn
  Type:  unauthorized
  Detail: Invalid response from https://thietbinhahang.vn/.well-known/acme-challenge/W9Un774RI5f3mTJwvfMkD21VPM1kBzUf-w_WFk6o4IU [103.221.220.15]: "<!DOCTYPE html>\n<!--[if IE 8]>     <html class=\"no-js lt-ie9\" lang=\"vi\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"> <![endif]-->\n<"

  To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain contain(s) the right IP address.
  2019-04-07 02:31:32,586:DEBUG:certbot.error_handler:Encountered exception:
  Traceback (most recent call last):
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/auth_handler.py", line 90, in handle_authorizations
    self._poll_authorizations(authzrs, max_retries, best_effort)
   File "/opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages/certbot/auth_handler.py", line 154, in _poll_authorizations
    raise errors.AuthorizationError('Some challenges have failed.')
  AuthorizationError: Some challenges have failed.

  2019-04-07 02:31:32,586:DEBUG:certbot.error_handler:Calling registered functions
  2019-04-07 02:31:32,586:INFO:certbot.auth_handler:Cleaning up challenges
  2019-04-07 02:31:32,587:DEBUG:certbot.plugins.standalone:Stopping server at :::80...

(Việt Phương) #4

Bạn cung cấp log của Nginx, PHP-FPM và MySQL nhé


(Phạm Văn Nghĩa) #5

Mình vào Nginx, PHP-FPM và MySQL đều không thấy file log của 07/4


(Phạm Văn Nghĩa) #6

Sáng nay dậy check lại vẫn bị. Toàn bị từ tầm hơn 2h sáng. Nản quá!
Mọi người giúp mình với! Ths!


(Việt Phương) #7

Thế khó rồi
Phải log mới biết được thời điểm đó là VPS sập hay service vào bên web sập
Bạn kiểm tra thêm /var/log/boot.log với /var/log/messages
Hoặc bạn có thể cài thêm mấy trình theo dõi
https://hocvps.com/nginx-amplify/
https://hocvps.com/netdata/
https://hocvps.com/tao-va-quan-ly-server-tai-linode/ - Phần LongView


(Phạm Văn Nghĩa) #9

Đây là boot.log bạn ơi:

[e[32m OK e[0m] Started Show Plymouth Boot Screen.
[e[32m OK e[0m] Reached target Paths.
[e[32m OK e[0m] Reached target Basic System.
e%G[e[32m OK e[0m] Found device /dev/disk/by-label/DOROOT.
     Starting File System Check on /dev/disk/by-label/DOROOT...
[e[32m OK e[0m] Started dracut initqueue hook.
[e[32m OK e[0m] Reached target Remote File Systems (Pre).
[e[32m OK e[0m] Reached target Remote File Systems.
[e[32m OK e[0m] Started File System Check on /dev/disk/by-label/DOROOT.
     Mounting /sysroot...
[e[32m OK e[0m] Mounted /sysroot.
[e[32m OK e[0m] Reached target Initrd Root File System.
     Starting Reload Configuration from the Real Root...
[e[32m OK e[0m] Started Reload Configuration from the Real Root.
[e[32m OK e[0m] Reached target Initrd File Systems.
[e[32m OK e[0m] Reached target Initrd Default Target.
     Starting dracut pre-pivot and cleanup hook...
[e[32m OK e[0m] Started dracut pre-pivot and cleanup hook.
     Starting Cleaning Up and Shutting Down Daemons...
     Starting Plymouth switch root service...
[e[32m OK e[0m] Stopped target Timers.
[e[32m OK e[0m] Stopped Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
[e[32m OK e[0m] Stopped dracut pre-pivot and cleanup hook.
     Stopping dracut pre-pivot and cleanup hook...
[e[32m OK e[0m] Stopped target Initrd Default Target.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Remote File Systems.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Remote File Systems (Pre).
[e[32m OK e[0m] Stopped dracut initqueue hook.
     Stopping dracut initqueue hook...
[e[32m OK e[0m] Stopped target Basic System.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Slices.
[e[32m OK e[0m] Stopped target System Initialization.
     Stopping udev Kernel Device Manager...
[e[32m OK e[0m] Stopped Apply Kernel Variables.
     Stopping Apply Kernel Variables...
[e[32m OK e[0m] Stopped target Swap.
[e[32m OK e[0m] Stopped udev Coldplug all Devices.
     Stopping udev Coldplug all Devices...
[e[32m OK e[0m] Stopped target Local File Systems.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Sockets.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Paths.
[e[32m OK e[0m] Stopped udev Kernel Device Manager.
[e[32m OK e[0m] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
     Stopping Create Static Device Nodes in /dev...
[e[32m OK e[0m] Stopped Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
     Stopping Create list of required st... nodes for the current kernel...
[e[32m OK e[0m] Stopped dracut pre-udev hook.
     Stopping dracut pre-udev hook...
[e[32m OK e[0m] Stopped dracut cmdline hook.
     Stopping dracut cmdline hook...
[e[32m OK e[0m] Closed udev Control Socket.
[e[32m OK e[0m] Closed udev Kernel Socket.
     Starting Cleanup udevd DB...
[e[32m OK e[0m] Started Cleanup udevd DB.
[e[32m OK e[0m] Reached target Switch Root.
[e[32m OK e[0m] Started Plymouth switch root service.
     Starting Switch Root...

Welcome to e[0;31mCentOS Linux 7 (Core)e[0m!

[e[32m OK e[0m] Stopped Switch Root.
[e[32m OK e[0m] Stopped Journal Service.
[e[32m OK e[0m] Reached target Local Encrypted Volumes.
[e[32m OK e[0m] Set up automount Arbitrary Executab...ats File System Automount Point.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Switch Root.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Initrd Root File System.
     Starting Create list of required st... nodes for the current kernel...
[e[32m OK e[0m] Listening on Delayed Shutdown Socket.
     Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[e[32m OK e[0m] Listening on Syslog Socket.
     Starting Journal Service...
[e[32m OK e[0m] Created slice system-getty.slice.
[e[32m OK e[0m] Listening on udev Kernel Socket.
     Mounting POSIX Message Queue File System...
[e[32m OK e[0m] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
     Mounting Huge Pages File System...
     Mounting Debug File System...
[e[32m OK e[0m] Listening on udev Control Socket.
     Starting Apply Kernel Variables...
[e[32m OK e[0m] Created slice User and Session Slice.
[e[32m OK e[0m] Reached target Slices.
[e[32m OK e[0m] Reached target Remote File Systems.
[e[32m OK e[0m] Stopped target Initrd File Systems.
[e[32m OK e[0m] Mounted Huge Pages File System.
[e[32m OK e[0m] Mounted POSIX Message Queue File System.
[e[32m OK e[0m] Mounted Debug File System.
[e[32m OK e[0m] Started Journal Service.
[e[32m OK e[0m] Started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
[e[32m OK e[0m] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[e[32m OK e[0m] Started Apply Kernel Variables.
     Starting Load/Save Random Seed...
     Starting Configure read-only root support...
     Starting udev Coldplug all Devices...
     Activating swap /swapfile...
     Starting Create Static Device Nodes in /dev...
     Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[e[32m OK e[0m] Started Load/Save Random Seed.
[e[32m OK e[0m] Activated swap /swapfile.
[e[32m OK e[0m] Reached target Swap.
[e[32m OK e[0m] Started Configure read-only root support.
[e[32m OK e[0m] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[e[32m OK e[0m] Started udev Coldplug all Devices.
[e[32m OK e[0m] Started Create Static Device Nodes in /dev.
     Starting udev Kernel Device Manager...
[e[32m OK e[0m] Reached target Local File Systems (Pre).
[e[32m OK e[0m] Reached target Local File Systems.
     Starting Import network configuration from initramfs...
     Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
[e[32m OK e[0m] Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[e[32m OK e[0m] Started Import network configuration from initramfs.
     Starting Create Volatile Files and Directories...
[e[32m OK e[0m] Started udev Kernel Device Manager.
[e[32m OK e[0m] Started Create Volatile Files and Directories.
     Starting Security Auditing Service...
e%G[e[32m OK e[0m] Started Security Auditing Service.
     Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
e%G[e[32m OK e[0m] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[e[32m OK e[0m] Reached target System Initialization.
[e[32m OK e[0m] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[e[32m OK e[0m] Reached target Timers.
[e[32m OK e[0m] Reached target Paths.
[e[32m OK e[0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[e[32m OK e[0m] Reached target Sockets.
[e[32m OK e[0m] Reached target Basic System.
     Starting IPv6 firewall with ip6tables...
     Starting IPv4 firewall with iptables...
     Starting Dump dmesg to /var/log/dmesg...
[e[32m OK e[0m] Started irqbalance daemon.
     Starting irqbalance daemon...
     Starting Permit User Sessions...
     Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
     Starting Network Manager...
     Starting Login Service...
     Starting System Logger Daemon...
     Starting /etc/rc.digitalocean Compatibility...
[e[32m OK e[0m] Started D-Bus System Message Bus.
[e[32m OK e[0m] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[e[32m OK e[0m] Started Network Manager.
     Starting D-Bus System Message Bus...
     Starting Network Manager Wait Online...
[e[32m OK e[0m] Started IPv6 firewall with ip6tables.
[e[32m OK e[0m] Started IPv4 firewall with iptables.
[e[32m OK e[0m] Started Dump dmesg to /var/log/dmesg.
[e[32m OK e[0m] Started Permit User Sessions.
[e[32m OK e[0m] Started /etc/rc.digitalocean Compatibility.
[e[32m OK e[0m] Started Login Service.
     Starting WPA Supplicant daemon...
     Starting Authorization Manager...
[e[32m OK e[0m] Started Command Scheduler.
     Starting Command Scheduler...
     Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
     Starting Terminate Plymouth Boot Screen...

(Phạm Văn Nghĩa) #10

Và đây là một phần /var/log/messages:

Apr 8 03:13:01 Adsense syslog-ng[423]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1090 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1090 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1089 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1089 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1088 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1088 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1087 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1087 of user root.
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-000531-P1 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-000530-Ow User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-000532-P8 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-00052z-PF User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-00053C-RY User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-00053F-Rn User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-00053H-Rt User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:15:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:15:01 1hDEBx-00053L-SB User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1093 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1093 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1092 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1092 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1094 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1094 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1091 of user root.
Apr 8 03:20:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1091 of user root.
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-00053l-0R User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-00053m-0X User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-00053n-0d User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-00053o-0j User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-00053y-2P User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-000540-2e User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-000545-37 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:20:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:20:02 1hDEGo-000546-3D User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:23:01 Adsense syslog-ng[423]: Log statistics; processed='destination(d_spol)=0', processed='src.internal(s_sys#2)=134', stamp='src.internal(s_sys#2)=1554667981', processed='center(received)=134', processed='destination(d_mesg)=5791', processed='destination(d_mail)=0', processed='destination(d_auth)=12856', processed='destination(d_mlal)=0', processed='center(queued)=19851', processed='src.none()=0', stamp='src.none()=0', processed='destination(d_cron)=1201', processed='global(payload_reallocs)=134', processed='global(sdata_updates)=0', processed='destination(d_boot)=0', processed='destination(d_kern)=3', processed='global(msg_clones)=0', processed='source(s_sys)=134'
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1097 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1097 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1098 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1098 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1096 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1096 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1095 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1095 of user root.
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054T-8D User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054U-8I User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054V-8P User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054W-8W User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054g-AG User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054i-AU User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054n-Ax User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:25:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:25:01 1hDELd-00054o-B2 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1100 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1100 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1101 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1101 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1102 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1102 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1099 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1099 of user root.
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055B-Ft User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055A-Fn User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055C-Fz User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055D-G7 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055M-HX User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055O-IQ User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055U-JE User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:30:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:30:01 1hDEQT-00055W-JK User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:33:01 Adsense syslog-ng[423]: Log statistics; processed='destination(d_spol)=0', processed='src.internal(s_sys#2)=135', stamp='src.internal(s_sys#2)=1554668581', processed='center(received)=135', processed='destination(d_mesg)=5824', processed='destination(d_mail)=0', processed='destination(d_auth)=12856', processed='destination(d_mlal)=0', processed='center(queued)=19892', processed='src.none()=0', stamp='src.none()=0', processed='destination(d_cron)=1209', processed='global(payload_reallocs)=135', processed='global(sdata_updates)=0', processed='destination(d_boot)=0', processed='destination(d_kern)=3', processed='global(msg_clones)=0', processed='source(s_sys)=135'
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1104 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1104 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1105 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1105 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1106 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1106 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1103 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1103 of user root.
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-00055t-O3 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-00055s-Nx User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-00055v-OG User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-00055u-O9 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-000566-QA User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-000567-QF User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-00056C-Ql User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:35:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:35:01 1hDEVJ-00056D-Qr User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1110 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1110 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1108 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1108 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1109 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1109 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1107 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1107 of user root.
Apr 8 03:40:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:01 1hDEa9-00056i-VJ User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEa9-00056j-VO User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEa9-00056k-VU User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEa9-00056l-Vb User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEaA-00056v-12 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEaA-00056x-1G User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEaA-000572-1j User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:40:02 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:40:02 1hDEaA-000573-1p User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:43:01 Adsense syslog-ng[423]: Log statistics; processed='destination(d_spol)=0', processed='src.internal(s_sys#2)=136', stamp='src.internal(s_sys#2)=1554669181', processed='center(received)=136', processed='destination(d_mesg)=5857', processed='destination(d_mail)=0', processed='destination(d_auth)=12900', processed='destination(d_mlal)=0', processed='center(queued)=19977', processed='src.none()=0', stamp='src.none()=0', processed='destination(d_cron)=1217', processed='global(payload_reallocs)=136', processed='global(sdata_updates)=0', processed='destination(d_boot)=0', processed='destination(d_kern)=3', processed='global(msg_clones)=0', processed='source(s_sys)=136'
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1112 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1112 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1114 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1114 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1113 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1113 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1111 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1111 of user root.
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057b-6s User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057a-6m User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057c-6y User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057d-75 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057n-8n User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057p-91 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057u-9W User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:45:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:45:01 1hDEez-00057v-9d User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1117 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1117 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1116 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1116 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1118 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1118 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1115 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1115 of user root.
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058g-EO User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058f-EH User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058h-ET User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058i-Ea User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058t-GJ User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058u-GO User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-00058z-H3 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:50:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:50:01 1hDEjp-000590-HA User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:53:01 Adsense syslog-ng[423]: Log statistics; processed='destination(d_spol)=0', processed='src.internal(s_sys#2)=137', stamp='src.internal(s_sys#2)=1554669781', processed='center(received)=137', processed='destination(d_mesg)=5890', processed='destination(d_mail)=0', processed='destination(d_auth)=13024', processed='destination(d_mlal)=0', processed='center(queued)=20142', processed='src.none()=0', stamp='src.none()=0', processed='destination(d_cron)=1225', processed='global(payload_reallocs)=137', processed='global(sdata_updates)=0', processed='destination(d_boot)=0', processed='destination(d_kern)=3', processed='global(msg_clones)=0', processed='source(s_sys)=137'
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1122 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1122 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1120 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1120 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1119 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1119 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1121 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1121 of user root.
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059Z-MK User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059a-MQ User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059b-MW User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059c-Mc User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059l-OB User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059s-PB User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059q-P4 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 03:55:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 03:55:01 1hDEof-00059t-PH User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1126 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1126 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1125 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1125 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1124 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1124 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Started Session 1123 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense systemd[1]: Starting Session 1123 of user root.
Apr 8 04:00:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 04:00:01 1hDEtV-0005AT-U4 User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
Apr 8 04:00:01 Adsense crond[477]: 2019-04-08 04:00:01 1hDEtV-0005AS-Ty User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list