Enable extension intl


(Cao) #1

You must enable the bcmath extension to use our script. Please ask your hosting company to enable it.

Anh em hướng dẫn m kích hoạt extension intl với.
MÌnh dùng lệnh: yum install php-intl
cài rồi mà chưa biết cách enable nó.
Thanks.


(dao_tran) #2

/etc/php/php.ini

;extension=php_intl.dll


(Việt Phương) #3

Lệnh nếu dùng PHP 7.1
yum-config-manager --enable remi-php71
yum -y install php-bcmath

Kết quả
Installed:
php-bcmath.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi

Dependency Installed:
libicu62.x86_64 0:62.1-3.el7.remi

Dependency Updated:
php-cli.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-common.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-devel.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-fpm.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-gd.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-intl.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-json.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-mbstring.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-mcrypt.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-mysqlnd.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-opcache.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-pdo.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-soap.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-xml.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi
php-xmlrpc.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi


(Cao) #4

Mình xài 2 lệnh bạn đưa nó như sau:

[root@ok home]# yum-config-manager --enable remi-php71
Loaded plugins: fastestmirror
=============================== repo: remi-php71 ===============================
[remi-php71]
async = True
bandwidth = 0
base_persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7
baseurl =
cache = 0
cachedir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php71
check_config_file_age = True
compare_providers_priority = 80
cost = 1000
deltarpm_metadata_percentage = 100
deltarpm_percentage =
enabled = True
enablegroups = True
exclude =
failovermethod = priority
ftp_disable_epsv = False
gpgcadir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-php71/gpgcadir
gpgcakey =
gpgcheck = True
gpgdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-php71/gpgdir
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
hdrdir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php71/headers
http_caching = all
includepkgs =
ip_resolve =
keepalive = True
keepcache = False
mddownloadpolicy = sqlite
mdpolicy = group:small
mediaid =
metadata_expire = 21600
metadata_expire_filter = read-only:present
metalink =
minrate = 0
mirrorlist = http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php71/mirror
mirrorlist_expire = 86400
name = Remi’s PHP 7.1 RPM repository for Enterprise Linux 7 - x86_64
old_base_cache_dir =
password =
persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-php71
pkgdir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php71/packages
proxy = False
proxy_dict =
proxy_password =
proxy_username =
repo_gpgcheck = False
retries = 10
skip_if_unavailable = False
ssl_check_cert_permissions = True
sslcacert =
sslclientcert =
sslclientkey =
sslverify = True
throttle = 0
timeout = 30.0
ui_id = remi-php71
ui_repoid_vars = releasever,
basearch
username =

[root@ok home]# yum -y install php-bcmath
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/x86_64/metalink | 55 kB 00:00

Dependencies Resolved

================================================================================
Package Arch Version Repository Size

Installing:
php-bcmath x86_64 7.1.27-1.el7.remi remi-php71 70 k

Transaction Summary

Install 1 Package

Total download size: 70 k
Installed size: 94 k
Downloading packages:
php-bcmath-7.1.27-1.el7.remi.x86_64.rpm | 70 kB 00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : php-bcmath-7.1.27-1.el7.remi.x86_64 1/1
Verifying : php-bcmath-7.1.27-1.el7.remi.x86_64 1/1

Installed:
php-bcmath.x86_64 0:7.1.27-1.el7.remi

Complete!
[root@ok home]# systemctl restart nginx.service
[root@ok home]#

Nhưng cài đặt source nó vẫn báo:
You must enable the bcmath extension to use our script. Please ask your hosting company to enable it.


(Việt Phương) #5

Mình check thấy có rồi mà nhỉ

Bạn kiểm tra lại source code phần yêu cầu xem, hoặc clear cache


(Cao) #6

Của mình thưa thấy đâu, nó lạc đâu ko biết.


(Việt Phương) #7

Bạn restart lại cả nginx và php-fpm rồi xem sao


(Cao) #8

Ok. cám ơn Phương.


(Việt Phương) #9

Done rồi chứ bạn? Vậy chắc do việc chưa restart service


(Cao) #10

Lại bị phát sinh cái phpmyadmin bạn ạ.


(Việt Phương) #11

hocvps menu 14 Phan Quyen Webserver nhé bạn
Thường bị sau khi cập nhật