Chuyển hướng link 301 trên nginx


(Ông Can) #1

em dùng hocvps script

e cấu hình chuyển hướng file domain.com.conf như sau

server {
listen 80;

location /webgame-private-webgame-lau-moi-ra.f12/ {
rewrite ^(.*)$ https://webgamevn.com/webgame-private-webgame-lau/ redirect;
}
}

nhưng nó không hoạt động ai giúp em với


(Duong Dang) #2

mình hay dùng kiểu này, bạn thử xem.
server{
listen 80;
server_name bestreview.vn;

rewrite ^/link-cu/$ https://bestreview.vn/blog/ permanent;

location / {

}

}


(Việt Phương) #3

Với không có server_name thì Nginx sao hiểu bạn đang rewrite cho domain nào


(Duong Dang) #4

Quên mất, nhưng đại loại chỉ cần quan tâm dòng rewrite thôi, cú pháp thì như vậy.