Cài đặt VPS hocVPS không được


(Steven Phan) #1

Em copy dòng lệnh này và paste thì nó cứ báo
curl -sO https://hocvps.com/install && bash install wordpress
No such file or directory là sao ạ>


(Việt Phương) #2

Bạn cài đặt trên CentOS chứ?