Help me ! không nhận được email active discource


(Trung Nguyen) #1

Mình đã cài đặt discource hoàn tất, đến phần gửi mail active nhưng không nhận được. Không biết mình đã làm sai chỗ nào
Cấu hình email : mình mình yandex, đã test gửi nhận ok
port mình để 465:
smpt: smtp.yandex.com
user và pass đúng. nhưng không nhạn dược email

giúp mình với


(Duong Dang) #2

Bạn cấu hình mail trong file app.yml hay input thông tin smtp trong lúc install Discourse?