Lỗi không restart lại Nginx


(Khánh) #1

E restart lại Nginx thì nó hiện lỗi này
nginx: [emerg] BIO_new_file("/etc/letsencrypt/live/MONCITY-HAIDANG.COM.COM/fullchain.pem") failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(’/etc/letsencrypt/live/MONCITY-HAIDANG.COM.COM/fullchain.pem’,‘r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Bác nào biết không giúp e với ạ :frowning:


(dao_tran) #2

bạn kiểm tra lại cái let’sencrypt


(Khánh) #3

E xóa hết domain với data cái web đó rồi. Mà vẫn ko đc bác ạ


(dao_tran) #4

mình ssh vào xem thử được không, profile minh có thông tin mail


(Việt Phương) #5

Không tồn tại chứng chỉ đó nhưng bạn vẫn cài đặt vào trong Nginx Conf
Bạn kiểm tra lại Nginx Conf của domain nhé


(Duong Dang) #6

Bạn kiểm tra lại xem file chứng chỉ Letsenscypt có tồn tại theo đường dẫn trong Nginx conf hay không.