Cách cấu hình VDDOS để chạy?


(coilee) #1

Mong được tác giả và các bạn am hiểu về config VDDOS hướng dẫn mình config tốt để chống lại ddos layer 7, em đang thắc mắc cái phần nhập domain để chạy thì có phải khai báo lại cả phần ip backend port 8080 ko?


(duy) #2

bạn phải khai báo backend và domain, như kiểu cloudflare thì phải add domain và add IP gốc thôi, liên hệ skype mình nếu cần