Làm thế nào để dùng DDos Pro với cloudflare


(coilee) #1

Chào a Luân và mọi người, em đang dùng vps OVH có DDOS pro và CDN cloudflare, nhưng khi bị ddos thì OVh nó nhận là ip của cloudflare nên DDOS pro của OVh em thấy gần như không hoạt động, mong được chỉ giáo từ anh em.


#2

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/sections/200805497-Restoring-Visitor-IPs
Bác cài thêm mod để nó nhận ip của client


(duy) #3

hệ thống chống ddos layer 3-4 sẽ vô dụng trước việc sử dụng layer 7 của cloudflare, cho nên dùng cloudflare thì xác định rằng cách hệ thống chống ddos layer dưới 7 sẽ phải loại bỏ hết