( maybe PAY) 504 Gateway Time-Out ~ Host hostinger.com khi dùng Duplicator


(Toby Nguyen) #1

mình dùng plugin Duplicator để mirgate qua web hosting của Hostinger.com cứ bị 504(/503/502) dùng các plugin mirgate hay backup khác thì bị lỗi nó k backup đc hết vì lí do nào đó. trước đây dùng Duplicator từ vps DO qua Vultr bt mà mới đổi qua Hostinger.com thì …

  • Có thể pay nếu quá sức k fix đc :smiley:
Info pay 4 work

Info maybe Pay 4 work: ( info giá )

  • đang transfer domain cần edit mọi thứ ở cloudflare
  • chuyển web từ Vultr sang hostinger ( shared host )