không vào được webmin virtualmin


(Nguyen Phuc) #1

Mình dùng vps vultr centos 7 cài webmin virtualmin để chạy web, trước thì vào webmin bình thương, cách 6-7 ngày không vào lại, giờ vào với đường dẫn https://ip:10000 thì nó hiện ra lỗi “12.103.xxx.21 đã từ chối kết nối.” giờ mình làm thế nào để truy cập vào lại được webmin vậy mọi người. xin cảm ơn


(Việt Phương) #2

Bạn restart webmin xem

/etc/init.d/webmin restart

(dao tran) #3

bạn ssh vào rồi restart lại service webadmin xem sao