Http to https hocvps script


(haitrinh) #1

Mình cài hocvps script và cài đặt chuyển http to https code như dưới. không biết sai đoạn nào nhưng ko redirect được. Các bạn xem dùm
server {
listen 80;

  server_name www.mydomain.com mydomain.com;
  return 301 https://mydomain.com$request_uri;

}

server {
listen 443 ssl;

SSL

ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_session_cache  shared:SSL:10m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES25$
ssl_prefer_server_ciphers  on;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains;";
ssl_stapling on;
  # access_log off;
  access_log /home/mydomain.com/logs/access.log;
  # error_log off;
  error_log /home/mydomain.com/logs/error.log;
  root /home/mydomain.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name mydomain.com www.mydomain.com;
  return 301 https://mydomain.com$request_uri;
  location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  # Custom configuration
  include /home/mydomain.com/public_html/*.conf;

(Việt Phương) #2

HocVPs thì bạn dùng bài hướng dẫn của HocVPS nhé
Còn như trên kia là thấy 443 bị redirect loop


(Biểu Trưng quà tặng) #3

em có thử các phương pháp trên rồi mà không được
dung plugin cũng bị
http://mynghevietnam.vn/


(Việt Phương) #5

Website bạn có cài gì HTTPS đâu? Truy cập qua https không tồn tại còn truy cập http không tự redirect về https